Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.11.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kakanj, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Općini Kakanj

5 / 548Stručna služba za poslove Općinskog vijeća - Sekretar Općinskog vijeća - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rukovodi Službom općinskog vijeća, predstavlja i zastupa Službu, organizira i osigurava zakonito i efikasno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Službe i efikasno funkcioniranje Službe, donosi opće i pojedinačne akte za koje je ovlašten i poduzima druge mjere za obavljanje poslova iz nadležnosti Službe, priprema i donosi program Službe i prati realizaciju istog, osigurava saradnju Službe s Općinskim načelnikom, službama za upravu i drugim službama Općine, drugim organima uprave, odgovara za korištenje finansijskih i materijalnih potencijala, pomaže predsjedavajućem Općinskog vijeća u pripremi sjednica i organiziranju rada Općinskog vijeća, vodi brigu o pripremi materijala u tehničkom smislu za rad Općinskog vijeća, pruža stručnu i tehničku pomoć vijećnicima i predsjednicima klubova koji participiraju u Općinskom vijeću, sarađuje sa parlamentarnim strankama vezano za rad Općinskog vijeća, komisija Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća, osigurava čuvanje i upotrebu pečata Općinskog vijeća i Službe, brine o informisanju javnosti o radu Općinskog vijeća, učestvuje u izradi budžeta Općine vezano za stvaranje uslova za rad Općinskog vijeća, komisija i radnih tijela, radi na stručnim i tehničkim poslovima za izdavanje Službenih novina Općine, brine se o arhiviranju materijala koji su prošli kroz rad Općinskog vijeća, brine se o održavanju svečanih sjednica Općinskog vijeća, vodi brigu o izradi zapisnika i tonskih zapisa sa sjednica Općinskog vijeća, komisija i drugih radnih tijela, raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Službe, redovno upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Službe i predlaže preduzimanje potrebnih mjera za njihovo rješavanje, učestvuje u izradi statuta Općine, poslovnika o radu Općinskog vijeća, programa rada Općinskog vijeća i drugih akata, obavlja i druge poslove za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten, kao i poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće. Sekretar Općinskog vijeća za svoj rad i upravljanje Službom neposredno je odgovoran Općinskom načelniku.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne i upravne struke,
- najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje,
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Sednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općini Kakanj"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare