Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona

2 /488

- Sekretar ministarstva - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Sekretar Ministarstva obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Ministarstva; koordinira radom svih sektora Ministarstva, sarađuje sa organima i tijelima državne službe i preduzeća; realizira program rada Ministarstva i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni i obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar; Sekretar Ministarstva navedene poslove obavlja na način što: koordinira i usmjerava rad osnovnih organizacijskih jedinica sektora u cilju realizovanja poslova koji su utvrdeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra, upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera za rješavanje postojećih problema i na taj način pomaže ministru u rukovođenju Ministarstvom; neposredno vrši najsloženije poslove koji su stavljeni u nadležnost Kabineta Ministarstva, a koje ne obavljaju službenici i namještenici u Kabinetu; Sekretar Ministarstva navedene poslove ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima ministra, a isti su dužni postupati po utvrđenom dogovoru; Sekretar Ministarstva za svoj rad neposredno je odgovoran ministru Ministarstva.

Uslovi: pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i stematizaciji poslova Ministarstva građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona, i to:

- VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne i upravne, ekonomske, arhitektonske ili građevinske struke
- položen stručni ispit
- najmanje 6 (šest) godina radnog staža na poslovima svoje struke, nakon završene visoke stručne spreme

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba)
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslov konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Ministarstvu građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare