Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 05.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
2 / 481
- Sekretar ministarstva - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Sekretar Ministarstva ovlaštenja iz svoje nadležnosti utvrđene u odredbi člana 8. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi), vrši na način što koordinira i usmjerava rad svih organizacionih jedinica u Ministarstvu u cilju realizovanja poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva i osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra, upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže ministru u rukovođenju Ministarstvom; neposredno rukovodi i organizuje opće, protokolarne i druge poslove od značaja za ostvarivanje funkcije ministra, i u tom pogledu koordinira vršenje općih i drugih poslova kojima se osiguravaju odgovarajući uslovi za rad organizacionih jedinica Ministarstva; organizuje saradnju sa nadležnim kantonalnim organima uprave i drugim ministarstvima; stara se o blagovremenoj izradi propisa i drugih materijala koji se dostavljaju na razmatranje nadležnim organima; stara se o izradi programa rada Ministarstva i planova rada i godišnjeg izvještaja o radu Ministarstva; prati realizaciju programa i planova rada i odluka i zaključaka predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, Parlamenta Federacije BiH i Vlade Federacije BiH; odgovoran je za korištenje finansijskih i materijalnih sredstava; stara se o blagovremenom osiguravanju i namjenskom utrošku sredstava za posebne namjene i sredstvima opreme i svojim odlukama ne može mijenjati predviđene namjene bez saglasnosti ministra; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.Poslove iz svog djelokruga sekretar Ministarstva ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima ministra i drugim rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica, a pomoćnici ministra i ostali rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica dužni su postupiti po utvrđenom dogovoru.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.953,00 KM.

Uslovi za obavljanje poslova : Pored općih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, i to:

 - VSS - Vll stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
diploma visokog obrazovanja-pravne struke, filozofski, prirodno-matematički ili drugi fakultet društvenog ili nastavničkog smjera
 - najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
 - znanje jednog stranog jezika
 - poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba )
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine).
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS (primjerak potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nakon završene VSS, nalazim se na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba )
3.dokaz o znanju jednog stranog jezika (prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst „Službene novine Federacije BiH" broj 51/16 I 59/16)
4.dokaz o poznavanju rada na računaru
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog konkursa, o čemu neće biti
pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare