Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 28.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef unutrašnje organizacione jedinice Odsjek za imovinsko-pravne poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Novi Travnik
Rok prijave:
28.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 24 i 37. stav 1., a u vezi sa članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Novi Travnik, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novi Travnik

5/694


03. Šef unutrašnje organizacione jedinice Odsjek za imovinsko-pravne poslove pri Službi za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar - 1 (jedan) izvršilac


03.Opis poslova: priprema i izrađuje materijale (odluke , opće akte, propise i dr) iz djelokruga radnog mjesta za Općinsko vijeće i načelnika Općine i odgovara za balgovremenost u dostavljanju tih materijala, te njihov kvalitet i zakonitost, vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku, po pravilima upravnog postupka, priprema rješenja koja donosi Općinsko vijeće, vodi postupak preuzimanja i dodjele zemljišta, vodi postupak dodjele zemljišta u svrhu legalizacije bespravno izgrađenih objekata, vodi postupak utvrđivanja površine zemljišta potrebne za redovnu upotrebu objekata u slučaju kada regulacionim planom ili planom parcelacije nije utvrđena, vodi postupak utvrđivanja gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja, vodi postupak utvrđivanja stvarnih služnosti, vodi postupak eksproprijacije nekretnina, vodi postupak deeksproprijacije nekretnina, vodi postupak utvrđivanja naknade ranijim vlasnicima ekspropriranih nekretnina, vodi postupak utvrđivanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta, vodi postupak oduzimanja, prenosa i ograničenja prava na nepokretnostima u društvenoj svojini, vodi postupak radi utvrđivanja uzurpacija zemljišta, rješava o priznanju prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu, vodi sve druge postupke iz imovinsko-pravne oblasti iz nadležnosti općinskih organa uprave, koji nisu navedeni u opisu radnog mjesta pomoćnika načelnika i ovog radnog mjesta, poziva i saslušava stranke, vještake (geodetske, građevinske, poljoprivredne i druge struke) svjedoke i ostale učesnike u postupku, u slučaju pokretanja upravnog spora iz oblasti poslova koji pripadaju ovom radnom mjestu, Općinskom javnom pravobranilaštvu dostavlja svu potrebnu dokumentaciju, pruža pomoć i informacije radi sačinjavanja odgovora na tužbu, sarađuje sa općinskim javnim pravobranilaštvom i komisijama formiranim od strane Općinskog vijeća u poslovima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kontinuirano prati propise i stručnu literaturu, neprestano radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, te učestvuje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organa državne službe koje mu u zadatak stavi pomoćnik načelnika.
Šef unutrašnje organizacione jedinice ovlaštenja iz svoje nadležnosti u rukovođenju Odsjekom vrši na sljedeći način:rukovodi unutrašnjom organizacionom jedinicom, odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih I ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara pomoćniku načelnika, organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice, redovno usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika načelnika o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje, postupa po nalozima pomoćnika načelnika, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti unutrašnje organizacione jedinice kojom rukovodi.
Šef unutrašnje organizacione jedinice koji su odgovorni za korištenje finansijskih i materijalnih potencijala , ta ovlaštenja ostvaruju na način što ta sredstva mogu koristiti isključivo za namjene za koje su dodjeljena i svojim vlastitim odlukama ne mogu mjenjati predviđene namjene, bez saglasnosti načelnika Općine.U vršenju poslova mora se dosljedno postupati u skladu sa važećim propisima koji se odnose na ta pitanja.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 03:
- visoka stručna sprema - završen pravni fakultet, VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se boduje sa najmanje 240 ECTS bodova, te drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
- 4 (četiri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs za prijem državnih službenika se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br.10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novi Travnik"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata za izbor državnih službenika, koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Srednjobosanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare