Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.07.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef Službe za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija, Pravo
Mjesto rada:
Cazin
Rok prijave:
12.07.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 88. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 14/17,16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Cazin, o b j a v lj u j e


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin


3/67401. Šef Službe za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove - 1 (jedan) izvršilac


01.Opis poslova: neposredno rukovodi radom Službe za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove; raspoređuje poslove na službenike i namještenike, daje upute o načinu vršenja istih, te organizuje rad Službe; utvrđuje radne ciljeve, postignute rezultate u radu i predlaže ocjene za službenike i namještenike Službe; predlaže poduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada službenika i namještenika u Službi; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe; daje upute službenicima i namještenicima o načinu vršenja poslova; vrši procjenu rizika od mogućih grešaka, nepravilnosti, neovlaštene upotrebe materijalnih sredstava, neodgovarajućih rezultata rada u radu Službe i poduzima odgovarajuće mjere za sprečavanje nastajanja neželjenih posljedica; izrađuje godišnji Plan rada Službe; izrađuje godišnje izvještaje o radu Službe te po potrebi i druge druge analitičko-informativne analize izvještaje i informacije iz djelokruga rada Službe; predlaže Plan korištenja godišnjih odmora službenika i namještenika; obezbjeđuje izradu nacrta i prijedloga gradskih propisa i akata iz nadležnosti službe za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća; obezbjeđuje izradu pojedinačnih akata (rješenja, zaključaka i dr.) iz nadležnosti Službe koje donosi Gradonačelnik; donosi i potpisuje akta i odlučuje o pitanjima iz nadležnosti službe za koja ga posebnim rješenjem ovlasti Gradonačelnik; izrađuje akcione planove određenih aktivnosti iz nadležnosti službe; učestvuje u pripremi i izradi nacrta i prijedloga Budžeta Službe i grada Cazin; učestvuje u pripremi projekata i projektnih prijedloga za potrebe podnošenja zahtjeva za eksternim financiranjem, a u suradnji sa drugim nadležnim službama i radnim grupama; učestvuje u uspostavljanju, razvoju i implementaciji odgovarajućeg, efikasnog, efektivnog i ekonomičnog finansijskog upravljanja i kontrole u organizaciji; odgovara za uspostavljanje, razvoj i implementaciju odgovarajućeg, efikasnog, efektivnog i ekonomičnog finansijskog upravljanja i kontrole u službi; odgovara za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala iz nadležnosti Službe; učestvuje u izradi i implementaciji planova razvoja Grada; učestvuje u radu sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tjela i to na način da izlaže, obrazlaže i preko Gradonačelnika predlaže materijale iz djelokruga rada Službe; ostvaruje saradnju sa organima uprave višeg nivoa vlasti koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada Službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada ove Službe; po potrebi vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti Službe; učestvuje u izradi prijedloga odluka u svrhu donošenja Regulacionog plana, Prostorno-planske dokumentacije kao i proglašenja gradsko-građevinskog zemljišta i poljoprivrednih zona; koordinira i usmjerava rad katastra, geodetskih i imovinsko-pravnih poslova; prima, pregleda, razvrstava i raspoređuje podneske i predmete službenicima i namještenicima, koordinira i prati izvršenje datih poslova; vrši komunikaciju sa sudskom, izvršnom i zakonodavnom vlašću kao i saradnju sa Gradskim pravobraniocem, koordinira i razmjenjuje mišljenja i sugestije sa drugim organima uprave na istom nivou; stara se o stručnom usavršavanju i osposobljavanju uposlenika iz djelokruga rada Službe; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti službe; redovno upoznaje Gradonačelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti službi; blagovremeno ažurira podatke vezane za web stranicu i iste dostavlja nadležnom administratoru; blagovremeno dostavlja Službi Gradskog vijeća sve usvojene akte iz nadležnosti Službe koji su usvojeni od strane Gradskog vijeća radi objavljivanja istih u Službenim novinama Grada Cazin u printanoj i elektronskoj formi; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; priprema odgovore na vjećnička pitanja iz nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca, za svoj rad neposredno odgovara Gradonačelniku.


Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Cazin, broj: 01/GN-34-1963/18 od 26.01.2018. godine izmjenama Pravilnika, broj: 01/GN-34-8123/18 od 11.06.2018. godine, kako slijedi:

Pozicija 01:
- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne ili geodetske struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na javni konkurs:
1. Kandidati se na konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 06.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili vosoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdate nakon objave javnog konkursa,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavanju posebne uslove navedene u tekstu javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru, dostaviti Agenciji sve dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj: 22/17).

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 2
77000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin: 68/18 "


Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2 . i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. iur
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare