Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef računovdstveno-financijske službe

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
29.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona
(Službene novine HNK broj: 4/12), člana 223. stav (4) Statuta Univerziteta „Džemal
Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal
Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačka 14 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na
Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom iz reda nenastavnog
osoblja, broj: 100- 896/17 od 13. 4. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
objavljuje,
K O N K U R S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
POZICIJA
1. ŠEF RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKE SLUŽBE ......................... 1 IZVRŠILAC
OPIS POSLOVA:
 organizuje i rukovodi radom Službe, te preduzima mjere za njen efikasniji rad;
 prati i primjenjuje zakonske propise iz domena računovodstveno-finansijskog
poslovanja;
 izrađuje prijedlog odluka iz domena računovodstveno-finansijskog poslovanja u
saradnji s prorektorom za finansije;
 radi na izradi prijedloga finansijskih planova i izvještaja o finansijskom poslovanju
Univerziteta u saradnji s prorektorom za finansije, a po njegovom pozivu;
 priprema i podnosi budžetske zahtjeve;
 prati realizaciju finansijskih planova i priliv odobrenih sredstava iz budžeta po
namjenama (sredstva za lične izdatke i naknade i sredstva za materijalne
troškove);
 obezbjeđuje namjensku upotrebu sredstava po svim osnovama;
 permanentno informiše organe Univerziteta i fakulteta o svim negativnim
odstupanjima u odnosu na finansijski plan;
 u dogovoru s poslovnim patnerima prezentira prorektoru za finansije ugovore o
kompenzacijama i cesijama;
 prati primjenu Pravilnika o plaćama i drugim ličnim primanjima zaposlenika i
predlaže izmjene i dopune u cilju stimulativnijeg sistema nagrađivanja i
racionalnijeg poslovanja;
 pregleda primljenu knjigovodstvenu dokumentaciju i kontira je (izvodi poslovnih
banaka, plate, ugovori o povremenim i privremenim poslovima, autorski honorari,
glavna blagajna, investicije, ulazni i izlazni računi);
 s računovođom vrši usaglašavanje stanja analitike kupaca, stalnih sredstava, zaliha
materijala, sitnog inventara u upotrebi i dr;
 radi povremene, periodične i redovne analize za potrebe Kolegija rektora, Senata i
Upravnog odbora Univerziteta;
 obavlja i druge poslove po nalogu rektora i prorektora za finansije.
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:OPĆI UVJETI:
- da je državljanin BiH;
- da je stariji od 18 godina;
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova;
- nepostojanje osude za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove, odnosno protek roka od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
- nepostojanje protiv njega odluke suda, kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova i
- nepostojanje protiv njega optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).
POSEBNI UVJETI: - VSS ekonomskog smjera; - dvije godine radnog iskustva; -certificirani računovođa sa važećom licencom za tekuću godinu; - poznavanje rada na računaru.
DOKAZI
Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim konkursom.
POTREBNI DOKUMENTI:
 uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
 izvod iz matične knjige rođenih
 ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci (prilažu samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu)
 uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ne starije od 3 mjeseca,
 uvjerenje suda da licu nije zabranjeno obavljanje datih poslova, ne starije od 3 mjeseca,
 izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH),
 fakultetska diploma,
 potvrdu/uvjerenje o radnom stažu, iskustvu u struci,  certifikat za samostalnog računovođu i važeću licencu za tekuću godinu,
 potvrda/uvjerenje o poznavanju rada na računaru.
Prednost pri izboru po ovom konkursu će imati kandidati koji imaju iskustvo na rukovodećim poslovima iz oblasti računovodstva i finansija.
Strana 3
Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom konkursu formirat će se Stručna komisija za prethodnu provjeru radnih sposobnosti na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom:
"Prijava na javni konkurs sa naznakom radnog mjesta na koji se konkuriše, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - NE OTVARAJ, na adresu: Sjeverni logor b.b., 88104 Mostar.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".
Konkurs će objaviti na web stranici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare