Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 03.11.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općinskog suda u Jajcu, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Jajcu

5 / 545
-Šef pisarnice - glavni upisničar - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: kontroliše izvršenje poslova i zadataka u vezi sa sprovođenjem kancelarijskog poslovanja u sudu; neposredno organizuje rad na svim poslovima i zadacima u sudskoj pisarnici na način kako je to propisano odgovarajućim propisima; vrši kontrolu pismena i spisa koji se primaju u sud i otpremaju iz suda; kontroliše izvršenje poslova i zadataka u cilju njihovog blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja u pisarnici; brine se za blagovremeno obezbjeđenje odgovarajućih obrazaca, upisnika, knjiga i kancelarijskog materijala za potrebe suda; vrši prijem stranaka sa davanjem obavještenja o stanju postupka u vezi sa predmetima u kojima je postupak u toku, osim u slučajevima kad to radi administrator suda; postupa u radu iz poslova i zadataka upisničara po rasporedu poslova koje odredi predsjednik suda; vrši kontrolu rada na poslovima i zadacima drugih upisničara, prijema i otpreme pošte i arhive; vrši prijem i obradu mjesečnih izvještaja o radu sudija i stručnih saradnika, sačinjava i dostavlja izvještaje o radu predsjedniku suda; vrši obradu mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih statističkih izvještaja, u saradnji sa administratorom suda, odnosno predsjednikom suda, te dostavljanje VSTV BiH, Ministarstvu pravosuđa i uprave SBK/KSB i Kantonalnom sudu u Novom Travniku; vodi „Su" upisnik i pomoćne knjige; vodi evidencije branilaca po službenoj dužnosti; brine se da spisi dostavljeni drugim sudovima radi uvida i spisi dostavljeni vještacima budu blagovremeno vraćeni sudu; daje mišljenje administratoru suda, odnosno predsjedniku suda, prilikom ocjenjivanja zaposlenika kojim je neposredno nadređen; vodi i druge administrativno-tehničke poslove; upotrebljava pečat suda u skladu sa Zakonom o pečatu; poštu upućenu predsjedniku suda, sudijama, stručnim saradnicima, kao i poštu sa naznakom „strogo povjerljivo", „povjerljivo" i sl.,dostavlja neotvorenu predsjedniku suda, sudijama, odnosno stručnim saradnicima; vrši izdavanje, raspoređivanje i sortiranje svih predmeta iz spisa koji se otpremaju iz suda, zavođenje pismena i spisa u odgovarajuće knjige za otpremu po primaocima; vrši nadzor i kontrolu zapolenika suda nad rukovanjem arhivom suda prema Pravilniku o unutrašnjem sudskom poslovanju suda i drugih propisa o arhivskoj građi; vodi evidenciju i deponovanje privremeno oduzetih predmeta, vrši i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS, diploma visokog obrazovanja - pravne struke - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje,
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općinskom sudu u Jajcu"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare