Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.05.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef Odsjeka za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Tomislavgrad
Rok prijave:
18.05.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24., Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a na zahtjev Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu za
pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
06/103502. Šef Odsjeka za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze za područje Kantona 10 - Tomislavgrad - 1 (jedan) izvršilac02.Opis poslova:rukovodi Odsjekom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i to: unutrašnjom organizacionom jedinicom (odsjekom, grupama i pisarnicom) neposredno rukovode šefovi odsjeka, grupe i pisarnice. Šefovi odsjeka, grupe i pisarnice u rukovođenju tom jedinicom imaju slijedeća ovlaštenja: raspoređuju poslove na službenike i namještenike u okviru organizacione jedinice kojom rukovode, daju im upite o načinu vršenja poslova i zadataka, osiguravaju blagovremenost, zakonitost i pravilnost u vršenju svih poslova iz nadležnosti unutrašnje organizacione jedinice, neposredno rukovode jednim od procesa ili postupaka za izradu analiza i posredno preko izvršilaca rukovode, prate i nadziru ostale procese i postupke izrade analiza, obavljaju najsloženije poslove, odgovorni su za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodjeljenih organizacionim jedinicama, u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica, redovno pismeno i usmeno informišu rukovodioca osnovne organizacione jedinice. Predlažu poduzimanje odgovarajućih mjera radi rješavanja postojećih problema, postupaju po svim zahtjevima i nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica kojom rukovode. Šefovi Odsjeka za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojom rukovode neposredno odgovaraju rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica kojom rukovode i ministru u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom. Neposredno vrši slijedeće poslove; stara se o izvršavanju zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Odsjeka; organizira i koordinira rad Grupa na svom području i osigurava primjenu Zakona, podzakonskih propisa i drugih akata u vezi sa poslovima iz djelokruga Odsjeka; odgovoran je za racionalno korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa i za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka; pruža neophodnu stručnu podršku radnicima Grupa; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odsjeka; neposredno izvršava složenije poslove i zadatke iz djelokruga Grupa; informira rukovodećeg državnog službenika o stanju i problemima u izvršavanju funkcija Grupa i s tim u vezi podnosi mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje i informacije; predlaže poduzimanje potrebnih mjera; odgovoran je za objedinjavanje podataka o braniocima iz Grupa, vodi evidenciju o prisustva na poslu; vrši i druge poslove koje odredi rukovodeći državni službenik Sektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1417,50 KMUslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 02:
- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet političkih nauka, pravni fakultet, ekonomski fakultet,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci, nakon završene VSS,
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godien),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br.10/18)
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića 7.
71 000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane


V.D.DIREKTOR


Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton 10 regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare