Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 09.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef Odsjeka za geodetske poslove (m/ž)

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Tomislavgrad
Rok prijave:
09.11.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“,
broj 1/14, 5/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Tomislavgrad


Šef Odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina -1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Neposredno rukovodi Odsjekom s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku
43. ovog Pravilnika. Čl. 43. Pravilnika: Unutarnjom ustrojbenom jedinicom (odsjekom)
rukovodi šef unutarnje ustrojbene jedinice (šef odsjeka). Šef odsjeka organizira vršenje svih
poslova iz nadležnosti odsjeka; rasporeduje poslove na službenike i namještenike i daje bliže
upute o načinu obavljanja tih poslova; osigurava pravodobno, zakonito i pravilno vršenje svih
poslova iz nadležnosti odsjeka; redovito usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika Općinskog
načelnika i tajnika o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u
vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; odgovara za korištenje
financijskih, materijalnih i Ijudskih resursa u odsjeku; postupa po nalozima pomoćnika
Općinskog načelnika i vrši najsloženije poslove iz nadležnosti odsjeka. Za vršenje poslova iz
stavka 2. ovog članka, šef odsjeka odgovara rukovoditelju temeljne ustrojbene jedinice
unutar koje se nalazi odsjek.
Neposredno obavlja sljedeće poslove: prati stručnu literaturu i propise vezane za rad
Odsjeka; nadzire poštivanje i provođenje zakonskih i drugih propisa u Odsjeku; prati
pojedinačno rad svakog državnog službenika i namještenika u Odsjeku; odgovara za
zakonitu, pravovremenu, potpunu, stručnu i racionalnu provedbu poslova; obavlja i druge
poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika za geodetske poslove, imovinsko-pravne
poslove i katastar nekretnina.Regija:Kanton 10 regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju
ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju i
sistematizaciji radnih mjesta Općine Tomislavgrad, i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja,
geodetski fakultet;
- četiri (4) godine radnog iskustva u struci nakon stečene visoke stručne spreme;
- poznavanje rada na računalu

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine).
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS,
3. samo za pozicije 02, 03, 06, kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne
službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS
bodova dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za
čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave Javnog
natječaja i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog
stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. samo za poziciju 04. dokaz o položenom ispitu za internog revizora
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela
Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu
općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom
ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH,
www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra
se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima
javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana
od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Tomislavgrad, br. 3/712»
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:četiri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare