Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kakanj, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Kakanj

5 / 570Služba za imovinsko - pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
- Šef Odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, objedinjava i usmjerava rad Odsjeka, prima stranke iz djelokruga poslova Odsjeka, prati i izvršava zakone i druge propise iz oblasti geodetskih poslova i katastra nekretnina, vrši izradu planova i programa iz djelokruga Odsjeka, rješava poštu iz svoje nadležnosti, neposredno odgovara za čuvanje, zaštitu i pravilno korištenje službene evidencije i planova (analognih, rasterskih i digitalnih), daje prijedlog poslova i zadataka za program rada iz djelokruga Odsjeka, učestvuje u izradi programa rada i izvještaja o radu Odsjeka, stara se o izvršenju mjesečnih programa rada, raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova,osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka, redovno usmeno ili pismeno upoznaje neposredno nadređenog o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje, izrađuje analize, izvještaje, informacije i dr. stručne poslove iz nadležnosti Odsjeka, obavlja poslove u vezi sa provođenjem usvojenih planova, predlaže izmjene i dopune planova, priprema planove parcelacije zemljišta, izrađuje projektne zadatke u vezi sa provođenjem planova, obavezno dostavlja mjesečne izvještaje o radu Odsjeka Općinskom načelniku i pomoćniku Općinskog načelnika, rukovodi radom Odsjeka, organizira rad Odsjeka i osigurava zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova iz djelokruga Odsjeka, vrši raspored geometara za terenski rad, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Odsjeka, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice, šef unutrašnje organizacione jedinice za svoj rad i upravljanje odgovara pomoćniku rukovodioca organa državne službe.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - geodetske struke,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja,
- položen stručni geodetski ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja,
3. dokaz o položenom stručnom geodetskom ispitu,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Kakanj"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.SEKRETAR

Zinka Salihagić dipl. iur
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare