Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 05.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06,4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija/financija, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu finansija/financija

06 / 885- Šef Odsjeka za finansijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju u Sektoru za privredne finansije - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: rukovodi Odsjekom i ima ovlaštenja utvrđena u članu 31. ovog Pravilnika i neposredno vrši poslove pripreme i praćenje usklađivanja sa pravnom stečevinom EU prednacrta, nacrta zakona, podzakonskih akata i provedbenih propisa u oblasti platnog prometa u zemlji, financijskog poslovanja, računovodstva i revizije financijskih izvještaja, visine zateznih kamata po osnovu dužničko-vjerovničkih odnosa, namjene sredstava od privatizacije poduzeća i od prodaje imovine iz pasivne podbilance poduzeća, daje odgovore na upite i zauzima stavove vezano za zakonsku regulativu koja je u djelokrugu rada Odsjeka kao i drugih propisa koji regulišu poslovanje privrednih subjekata, priprema mišljenja u svezi primjene propisa iz ovih oblasti, priprema informacije sa prijedlogom mjera za transformaciju i poboljšanje stanja i izmjenu propisa u određenoj oblasti iz djelokruga rada, izrađuje ekonomske analize temeljene na ocjeni financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravnih lica u Federaciji BiH iz zbirno obrađenih informacija koje dobija od financijske agencije ovlaštene za kontrolu i obradu godišnjih financijskih izvještaja, obavlja procjenu uticaja pojedinih ekonomskih indikatora i prati ekonomske trendove, predlaže mjere u cilju povećanja konkurentnosti, slobodnog kretanja kapitala, te predlaže programe aktivnosti na poboljšanju stanja u privredi i unapređenju privrednog sistema u zemlji, obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1.417,50 KM
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
- četiri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul.Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj procedure, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalno ministarstvo finansija/financija- konkurs broj: 522 )
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare