Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 29.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Zenica, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica
5 / 586
Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove
10. Pomoćnik Gradonačelnika za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvršilac
11. Šef Odsjeka za ekologiju i komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac
12. Šef Odsjeka za inspekcije - 1 (jedan) izvršilac
13. Viši stručni saradnik za puteve - 1 (jedan) izvršilac

10. Opis poslova: Neposredno rukovodi službom za upravu. Planira, organizuje, objedinjava i usmjerava rad Službe. Raspoređuje poslove i zadatke na državne službenike i namještenike. Daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć, uspostavlja i održava kvalitetnu i efikasnu eksternu i internu komunikaciju. Obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe, odnosno u komunalnoj i inspekcijskoj oblasti. Obilazi teren, sastavlja izvještaje, daje stručna mišljenja u predmetima iz oblasti komunalne infrastrukture, te aktivno učestvuje u poslovima pripreme, praćenja i realizacije projekata iz komunalne i inspekcijske oblasti. Vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem zakona i drugih propisa i općih akata iz inspekcijske oblasti. Odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem Gradonačelnika (kada takvo rješenje postoji). Odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u okviru Službe. Odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno stručno i racionalno vršenje poslova. Predlaže, izrađuje i odgovara za realizaciju planova i pritom vodi računa o utvrđenim rokovima i prioritetima. Predlaže, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge gradskih propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe. Predlaže godišnji program rada Službe. Donosi mjesečne i druge planove rada s rokovima i izvršiocima. Podnosi godišnji izvještaj o radu, te izvještaje o izvršenju mjesečnih planova rada s podacima o pojedinačnim rezultatima rada službenika i namještenika. Redovno informiše Gradonačelnika o stanju u oblastima za koje je obrazovana Služba. Prati rad svih zaposlenika Službe, te kontroliše njihovu predanost i marljivost u radu, odnos prema sredstvima rada, odnos prema strankama, te racionalno korištenje radnog vremena i u skladu s istim daje prijedloge radnih ocjena za državne službenike i namještenike iz Službe. Stara se i organizuje vođenje evidencija korištenja godišnjih odmora i drugih vidova odsustvovanja s posla značajnih za rad Službe (odsustvo zbog bolesti, plaćeno i neplaćeno odsustvo i slično) i o istom obavještava Službu za ljudske resurse i zajedničke poslove. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara Gradonačelniku. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe, koje istom stavi u zadatak Gradonačelnik, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
11. Opis poslova: Neposredno rukovodi radom Odsjeka. Organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka. Organizuje pripremu informacija o realizaciji investicionih projekata. Raspoređuje poslove na službenike i namještenike i istima pruža stručnu pomoć i daje bliža uputstva o načinu vršenja povjerenih poslova. Odgovara za zakonito, blagovremeno, pravilno, stručno i efikasno vršenje svih poslova iz djelokruga Odsjeka. Redovno upoznaje pomoćnika Gradonačelnika o stanju izvršavanja poslova iz nadležnosti Odsjeka, problemima koji nastaju u vršenju istih poslova, te predlaže odgovarajuće mjere za njihovo rješavanje. Postupa po nalozima pomoćnika Gradonačelnika i neposredno učestvuje u izvršavanju najsloženijih poslova iz nadležnosti Odsjeka kojim rukovodi, kao što su: izrade analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala, planskih materijala, te rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom postupku iz nadležnosti Odsjeka. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stavi u zadatak pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
12. Opis poslova: Neposredno rukovodi radom Odsjeka. Odgovoran je za korištenje finansijskih i materijalnih potencijala dodijeljenih Odsjeku. Organizuje vršenje svih poslova i raspoređuje poslove na državne službenike, te istima daje bliže upute o načinu vršenja povjerenih poslova. Vrši nadzor i kontrolu izvršenja poslova i zadataka. Osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka. Poduzima mjere na poboljšanju kvaliteta rada i stara se o radnoj disciplini. Vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa i općih akata iz inspekcijske oblasti, odnosno građevinske, komunalne i sanitarne inspekcije. Sačinjava zapisnike o izvršenom nadzoru i kontroli na licu mjesta. Donosi rješenja, zaključke i druga akta u skladu s utvrđenim činjenicama i važećim zakonima. Priprema postupak izvršenja rješenja, odnosno prinudno rušenje bespravno izgrađenih objekata ili dijelova istih. Učestvuje u izvršenju rješenja i zaključaka i neposredno prati realizaciju izvršenja troškova, te vodi upravni inspekcijski postupak do njegovog okončanja. Sarađuje s Policijskom upravom vezano za asistenciju policije na terenu. Neposredno sarađuje s organima mjesnih zajednica i prikuplja neophodne podatke, te o istom sačinjava izvještaje. Sačinjava izvještaje o radu i vodi evidencije propisane pozitivnim materijalnim propisima. Preuzima, pregleda i raspoređuje poštu iz djelokruga Odsjeka. Vrši pregled upravnih i drugih akata koje izradi inspektor. U vršenju posla iz svoje nadležnosti vodi, koordinira i mjesečno ažurira evidenciju rada inspektora i spiska građevina predviđenih za uklanjanje i provođenje drugih mjera u skladu s poslovima iz djelokruga Odsjeka. Izrađuje program rada i izvještaj o radu Odsjeka. Sarađuje s drugim organima po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stavi u zadatak pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
13. Opis poslova: Učestvuje u pripremi izrade analitičko-planske dokumentacije iz oblasti građevinarstva (oblast niskogradnja, putevi). Obavlja složenije zadatke iz oblasti gradnje i održavanja putne mreže iz nadležnosti Grada. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stave u zadatak šef Odsjeka i pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare