Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 26.09.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna kantona, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna5 / 614- Šef Odsjeka za administraciju Busovača - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: upravlja unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva i ovlašten je da organizira obavljanje svih poslova iz mjerodavnosti ustrojstvene jedinice; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im bliže upute o načinu obavljanja tih poslova; osigurava pravovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz mjerodavnosti ustrojstvene jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovoditelja temeljne ustrojstvene jedinice u čijem se sastavu nalazi o stanju obavljanja poslova iz mjerodavnosti ustrojstvene jedinice, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalogu neposrednog rukovoditelja i obavlja najsloženije poslove iz mjerodavnosti ustrojstvene jedinice kojom upravlja; vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku (poseban ispitni postupak); vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju; priprema izvješća o stanju rješavanja upravnih predmeta, informacije i druge analitičke materijale iz djelokruga rada ustrojstvene jedinice; predlaže program rada ustrojstvene jedinice i podnosi izvješće o njegovom provođenju, priprema plan rada i izvješće o radu ustrojstvene jedinice; obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta i koje mu odredi neposredni rukovoditelj.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VII stupanj stručne spreme - Pravni fakultet, odnosno završen najmanje drugi ciklus diplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova), pravne struke,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računalu.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu na poslovima svoje struke nakon sticanja diplome visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računalu,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
V.D. DIREKTOR


Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare