Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 17.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Šef Jedinice za suzbijanje akcidentnih situacija

- dana
Poslodavac:
Vlada Brčko Distrikta
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Brčko
Rok prijave:
17.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brĉko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 09/14, 37/15, 48/16 i 9/17) i Dopune Odluke o raspisivanju javnih konkursa, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-056/17 od 29. 11. 2017. godine, broj predmeta: 33-002061/17, broj akta: 01.1-1141SM-069/17 od 26. 12. 2017. godine, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

NA NEODREĐENO VRIJEME U
Odsjek za zaštitu od poţara i spašavanje
Jedinica za suzbijanje akcidentnih situacija

4. Šef Jedinice za suzbijanje akcidentnih situacija
Opis poslova i odgovornosti:
- organizuje rad jedinice za suzbijanje akcidentnih situacija;
- neposredno prati izvršenje poslova u jedinici i koordinira rad jedinice;
- rukovodi većim intervencijama u suzbijanju akcidentnih situacija i spašavanja;
- pomaže šefu Odsjeka za zaštitu od požara i spašavanje u pripremi izvještaja i akata iz nadležnosti
Odsjeka za zaštitu od požara i spašavanje;
- vrši izradu i provođenje Plana struĉnog osposobljavanja pripadnika jedinice;
- organizuje i izvodi akcije i praktične vježbe spašavanja u akcidentnim situacijama;
- predlaže javne nabavke za potrebe Jedinice za suzbijanje akcidentnih situacija i prati realizaciju
istih;
- vrši godišnje ocjenjivanje zaposlenih u Jedinici za suzbijanje akcidentnih situacija;
- evidentira prisustvo na poslu;
- vodi propisanu evidenciju o izlascima na intervencije;
- po potrebi učestvuje u radu kolegija Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje;
- odgovoran je za pravilnu i pravovremenu primjenu zakona, primjenu taktičkih nastupa jedinice u
intervencijama, stručno, efikasno i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga svog rada;
- po nalogu šefa Odsjeka za zaštitu od požara i spašavanje, šefa Pododjeljenja za zaštitu i
spašavanje i šefa Odjeljenja uĉestvuje u akcijama zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća;
- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka za zaštitu od požara i spašavanje i šefa Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje.

Kvalifikacija za radno mjesto:
- stečena diploma visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno visoka
stručna sprema (VSS), VII1 koeficijent obrazovanja, minimalno 240 ECTS bodova, tehnički ili
društveni smjer;
- jedna godina radnog iskustva nakon sticanja navedene visoke stručne spreme;
- poznavanje rada na računaru (Word, Excel, internet i elektronska pošta);
- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Platni razred: VIII2 (mjeseĉna neto plata 1.693,49 KM, prije oporezivanja)
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Distrikt Brčko regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos po raspisanom javnom konkursu dužni su podnijeti prijavu u propisanom roku, a materijalno i krivično su odgovorni za taĉnost podataka navedenih u prijavi.

Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova (Kvalifikacija za radno mjesto), moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da je punoljetan, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova upražnjenog radnog mjesta, da se protiv njega ne vodi krivični postupak za sva krivična djela, osim za krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, da se na njega ne odnosi član IX stav (1) Ustava BiH, da u posljednje 3 (tri) godine (počevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, uslijed pravosnažno izrečene disciplinske mjere.

Potpisana prijava na Javni konkurs dostavlja se liĉno u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6 ili 7, a putem pošte prijave treba slati na adresu: VLADA BRČKO DISTRIKTA
BiH – ODBOR ZA ZAPOŠLjAVANjE – Bulevar mira br. 1, najkasnije do 17.01. 2018. godine do 15.00 sati.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH i na web stranici
Vlade Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
Nepravovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane.
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web stranici Vlade Brĉko distrikta BiH i traje do 17.01.2018. godine.

NAPOMENA
- Selektovani kandidati s kojim će se obavljati testiranje/intervju o datumu, mjestu i terminu
ISKLjUČIVO SE OBAVJEŠTAVAJU PUTEM SLUŢBENE INTERNET STRANICE Vlade
Brčko distrikta BiH (www.bdcentral.net).
- U skladu s članom 39. stav (2) Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta
BiH („Službeni glasnik Brĉko distrikta BiH“, broj 09/14 i 37/15), kandidati za radna mjesta koji nemaju
položen ispit za rad u organima uprave mogu ravnopravno konkurisati i biti izabrani kao i kandidati koji imaju položen ispit, uz obavezu da u roku od šest mjeseci od dana sticanja uslova za polaganje ispita polože ispit za rad u organima uprave.
Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija.
Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.
Nakon obavještenja Odbora za zapošljavanje o izboru kandidata, izabrani kandidati dostavljaju dokumente kojim dokazuju tačnost podataka kojim se potvrđuje ispunjavanje općih i posebnih uslova.
(Kvalifikacija za radno mjesto).
Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, na telefonskom broju 049 / 240-655.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare