Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 19.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Saradnik za područje Biomedicina i zdravstvo, polje Klinička medicina, grana Interna medicina

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
19.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačka 37. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata o raspisivanju konkursa broj: 101 - 780/18 od 29. 3. 2018. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

I

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje (bez zasnivanja radnog odnosa):

saradnik za područje Biomedicina i zdravstvo, polje Klinička medicina, grana Interna medicina, 1 izvršilac


1. OPIS POSLOVA:

1.2. SARADNIK

priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika;
pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;
obavlja konsultacije sa studentima;
učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom;
priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina;
radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena;
učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu;
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III

1. OPĆI USLOVI:

da je državljanin BiH;
da je stariji od 18 godina;
da ima opću zdravstvenu sposobnost;
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;


2. POSEBNI USLOVI:

Nastavnici se biraju u zvanje: docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora.


2.1.1 Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta su:

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama1, iz odgovarajuće oblasti;
pokazane nastavničke sposobnosti; te
da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti /nastavnog predmeta za koju/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje.

Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova:

da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu;
da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu;
da je prezentirao najmanje jedan rad na naučnom skupu;
da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca.

2.1.2 Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora su:

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti;
objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta, te
uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.

2.1.3. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora su:

završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju vanrednog profesora iz odgovarajuće naučne oblasti;
najmanje 2 (dvije) objavljene knjige i najmanje 8 (osam) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama , iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te
uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada i doktorske disertacije.


2.2. USLOVI ZA IZBOR SARADNIKA

Saradnici se biraju u zvanje asistenta, višeg asistenta i lektora.


2.2.1. Uslovi za izbor saradnika u zvanje asistenta su:

završen odgovarajući univerzitetski studij sa najmanje 240 ECTS bodova;
ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (triipo).


2.2.2. Uslov za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta je:

završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti.


2.3. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.


IV

DOKAZI

Za poziciju 2.1.1 (docent)

1. Biografiju (CV);

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

3. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;

4. Dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2. 1. 1. (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje 2 od 4 uslova)

5. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.


Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavlja kandidat koji bude izabran u roku od 5 dana od prijema Odluke o izboru, a to su :

Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);

Dokument pod rednim brojem 5 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).


Za poziciju 2.1.2. (vanredni profesor)

1. Biografiju (CV);

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

3. Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;

4. Objavljenu knjigu;

5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;

6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa;

7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.


Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 5 dana od prijema Odluke o izboru, a to su :

Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);
Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).


Za poziciju 2.1.3. (redovni profesor)

1. Biografiju (CV)

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;

3. Dokaz o izboru u zvanje vanrednog iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period

4. Objavljene knjige;

5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;

6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepene drugog i trećeg ciklusa;

7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavlja kandidat koji bude izabran u roku od 5 dana od prijema Odluke o izboru, a to su :

Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca);
Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).SARADNICI Za poziciju 2.2.1. (asistent)

1. Biografiju (CV),

2. Ovjerena kopija fakultetske diplome,

3. Potvrda o prosjeku ocjena ili uvjerenje o položenim ispitima,

4. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavlja kandidat koji bude izabran u roku od 5 dana od prijema Odluke o izboru, a to su :

Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca);


Za poziciju 2.2.2. (Viši asistent)

1. Biografiju (CV);

2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne oblasti

3. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavlja kandidat koji bude izabran u roku od 5 dana od prijema Odluke o izboru, a to su :

Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);
Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU
SJEVERNI LOGOR B.B.
88 104 M o s t a r
NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:
(Prijava na konkurs za izbor nastavnika/saradnika i pozicije na koju se konkuriše - NE OTVARATI)


Na poleđini koverte treba biti naznačeno : ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare