Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna , objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

5 / 59401. Sanitarni inspektor - 1 izvršitelj
02. Zdravstveni inspektor - 1 izvršitelj

01.Opis poslova: vrši nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti proizvodne i prometa živežnih namirnica i predmeta opće uporabe, vrši uzorkovanje živežnih namirnica i predmeta opće uporabe, poduzima i sprovodi mjere i akcije za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, vrši higijensko-sanitarni nadzor nad prometom lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava, vrši nadzor nad sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima u školama, domovima, javnim i privatnim ustanovama u oblasti zdravstva, socijalne i dječije skrbi, objekata za prozvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće uporabe, javnim lokacijama, naseljima i drugim javnim mjestima i objektima, kao i objektima javnog prometa , vrši nadzor nad objektima i uređajima za opskrbu pučanstva vodom za piće, provodi preventivni sanitarni nadzor nad izgradnjom objekata , odnosno daje suglasnosti na određivanje lokacije , na glavni projekat i za uporabu odnosno puštanje u pogon u pogledu ispunjavanja sanitarnih uvjeta, vrši nadzor nad provođenjem profilaktičkih i protivepidemijskih mjera za suzbijanje zaraznih bolesti kao i u slučajevima, pojave prirodnih nepogoda, sačinjava mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o stanju i problemima u oblasti nadzora, kao i poduzetim mjerama, vodi potrebne evidencije iz oblasti svog rada, obavlja i druge upravno-nadzorne poslove po nalogu ministra i rukovodećeg službenika odjela.


02.Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad primjenom i provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama, vrši inspekcijski nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova, zdravstvenih djelatnika i privatnih zdravstvenih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu, prati odnos zdravstvenih djelatnika i ostalog osoblja prema pacijentu, vrši nadzor kod prijema, liječenja i otpuštanja pacijenata, primjenom sredstava i i metoda za prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju, načinom vođenja i korištenja odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije, kao i organizacijom i obavljanjem pripravničkog staža u zdravstvenim ustanovama, načinom propisivanja i izdavanja lijekova, pruža pomoć građanima, zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima u provođenju propisa i mjera , prati i proučava stanje u zdravstvenoj zaštiti i poduzima mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti, surađuje sa nadležnom komorom i strukovnim udrugama zdravstvenih djelatnika, radi mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o stanju i problemima u oblasti nadzora, kao i poduzetim mjerama, vodi potrebne evidencije iz oblasti svoga rada, obavlja i druge upravno-nadzorne poslove po nalogu ministra i rukovodećeg službenika iz odjela.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VII stupanj stručne spreme - - veterinarski fakultett, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS bodova) veterinarske struke, ili struke sanitarnog inženjerstva, sa kontinuitetom u struci i smjeru u oba ciklusa
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja


Za poziciju 02.
- VII stupanj stručne spreme -medicinski, farmaceutski stomatološki fakultet, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja (360 ECTS bodova) medicinske struke, stomatološke struke ili visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS) bodova farmaceutske struke,
- položen stručni inspektorski ispit
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja

Napomena za poziciju 02: Na radno mjesto zdravstvenog inspektora može biti postavljena osoba bez položenog stručnog inspektorskog ispita , s tim da je isti dužna položiti u roku od godinu dana od dana postavljenja.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
3. dokaz o položenom stručnom inspektorskom ispitu ( za poziciju 02)
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare