Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 31.05.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Samostalni stručni saradnik

- dan
Poslodavac:
Opština Bileća
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Bileća
Rok prijave:
31.05.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta:
2. Samostalni stručni saradnik za saradnju Skupštine opštine sa nižim budžetskim korisnicima i Javnim ustanovama Bileća........1 izvršilac na neodređeno vrijeme,


II – Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizacijiji radnih mjesta opštinske uprave Bileća („Službeni glasnik opštine Bileća“,broj: 8/14,2/15,5/15 4/16 ,6/16,4/17 ,6/17 i 7/17).
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III - Opšti uslovi za kandidate

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,
2. Da je stariji od 18 godina,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u
Opštinskoj upravi,
5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,
6.Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na
području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred
Tribunalom-član IX stav 1 .Ustava BiH,
7.Da nije u sukobu interesa ,odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa
dužnošću službenika u opštinskoj upravi član od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

IV - Posebni uslovi za kandidate
Pod 2.
- VSS- društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
- jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
- položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
- poznavanje rada na računaru.


V - Status:službenici osim vatrogasca-vozača ,koji ima status namještenika.

VI Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova i to:

1.fotokopije lične karte ili pasoša,
2.izjave u pismenoj formi:

a) da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
b) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na
području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom-član IX stav 1 .Ustava BiH,

v) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje
šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

g) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kome nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog kokursa,

d) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47 .
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske „broj:97/16),

3.Fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi
4.Fotokopiju dokaza o radnom iskustvu u struci,
5. Fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
6.Fotokopiju dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje,potvrda ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti).
VII

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno
obavješteni.
Prvorangirani kandidat ,po prijedlogu Komisije ,dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerene foto-kopije (izvod iz matične knjige rođenih,uvjerenje o državljanstvu ,uvjerenje o opštoj zdrastvenoj sposobnosti,uvjerenje o neosuđivanju,uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja VI tačke 2.podt.b),g) i d) i posebnih uslova u orginalu i ovjerenoj foto-kopiji (diplomu o stručnoj spremi,uvjerenje o radnom iskustvu,uvjerenje o položenom stručnom ispitu, i dokaz o poznavanju rada na računaru ).

Ako pravorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove,pozvaće sledećeg kandidata ,po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata ,da dostavi tražene dokaze .

VIII

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, a dokumenta priložena uz konkurs neće se vraćati kandidatima.

IX

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, Ulica Kralja Aleksandra br. 28. sa naznakom „Komisiji za sprovođenje postupka za prijem službenika“ .

Kontakt telefon: 059/371-459 e-mail: opbil.personalno@teol.net
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare