Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.07.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove

- dana
Poslodavac:
Opština Brod
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Brod
Rok prijave:
27.07.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta:
I - Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Brod, na neodređeno vrijeme i to:

U Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju:

1) Samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje (radno mjesto pete kategorije, prvog zvanja) - 1 izvršilac

2) Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove (radno mjesto pet kategorije, prvog zvanja) - 1 izvršilac

II - Opis poslova i zadataka

1)Samostalni stručni saradnik za prostorno planiranje

Daje stručna mišljenja o primjeni prostorno-planske dokumentacije i neposredno izvršava poslove uspostavljanja i održavanja prostorno-informacionog sistema na području opštine.
Prikuplja, koristi i obrađuje podatke od značaja za planiranje, uređenje, korištenje i zaštitu prostora, stara se pravilnoj primjeni odgovarajuće metodologije prikupljanja i obrade podataka iz oblasti prostornog planiranja, postupa po zahtjevima za izdavanje izvoda iz prostorno-planske dokumentacije.
Po potrebi vodi upravni postupak za izdavanje lokacijskih uslova, odnosno legalizaciju objekata, stara se o uspostavljanju jedinstvenih obrazaca na kojima se vodi evidencija o prostoru, stara se, vodi i održava jedinstvene podatke o lokalnoj infrastrukturi, privrednim resursima, građevinskom zemljištu predviđenom za gradnju po važećoj planskoj dokumentaciji, graditeljskom i prirodnom nasljeđu, bespravnoj gradnji, ugroženim područjima, klizištima i plavnim područjima, kao i druge podatke od značaja za prostorno uređenje opštine i održavanje jedinstvenog prostorno-informacionog sistema.
Prikuplja podatke i dokumentaciju od drugih pravnih subjekata bitne za uspostaljanje prostorno-informacionog sistema, učestvuje u izradi izvještaja o stanju u prostoru i sprovođenju dokumenata prostornog uređenja, prati stanje u prostoru i predlaže odgovarajuće mjere i aktivnosti u cilju njegovog poboljšanja.
Učestvuje u pripremi programa mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru lokalne zajednice, uspostavlja i vodi evidenciju o postojećoj planskoj dokumentaciji, predlaže izradu nove ili dopunu (zamjenu) postojeće planske dokumentacije.
Učestvuje u poslovima javnih nabavki iz djelokruga odsjeka/odjeljenja, odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova.
Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja i šefa odsjeka. Za svoj rad odgovoran je šefu odsjeka.
Kategorija radnog mjesta: Peta kategorija, Zvanje službenika: Samostalni stručni saradnik prvog zvanja.

2) Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove

Provodi upravni postupak, prikuplja dokumentaciju i učestvuje u postupku utvrđivanja i prenosa prava posjeda i svojine nad nekretninama u korist lokalne samouprave, priprema potrebna akta za pokretanje postupka za utvrđivanje opšteg interesa radi izgradnje objekata od značaja za opštinu, odposno za pokretanje i sprovođenje postupka eksproprijacije.
Učestvuje u postupku povodom uzurpacije i arondacije zemljišta. Vrši poslove knjiženja za nekretnine u svojini opštine. Ustrojava i redovno ažurira evidenciju o nekretninama u svojini opštine, te ažurira i vodi registre svih sudskih, upravnih i drugih postupaka u kojima su predmet nepokretnosti i u kojima se opština pojavljuje kao stranka.
Učestvuje u postupku javnog izlaganja podataka katastarskog premjera i u postupku upisa prava.
Izrađuje nacrte ugovora, rješenja i drugih upravnih akata iz djelokruga rada odjeljenja.
Obavlja i druge poslove vezane za upravljanje nekretninama u svojini opštine, kao i poslove po nalogu načelnika odjeljenja i šefa odsjeka. Za svoj rad odgovoran je šefu odsjeka.
Kategorija radnog mjesta: Peta kategorija, Zvanje službenika: Samostalni stručni saradnik prvog zvanja.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos

1)da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2)da je starije od 18 godina,
3)da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4)da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5)da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6)da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i
7)da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX tačka 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi

1) za radno mjesto iz tačke I podtačka 1):
- visoka stručna sprema ili najmanje završen prvi ciklus školovanja sa 240 ECTS bodova, smjer arhitektonski ili građevinski, položen stručni ispit za rad u upravi, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

2) za radno mjesto iz tačke I podtačka 2):
- visoka stručna sprema ili najmanje završen prvi ciklus školovanja sa 240 ECTS bodova, pravnog smjera, položen pravosudni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.


V - Potrebna dokumenta

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu- Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX tačka 1. Ustava BiH,
2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jednice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1)diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.68/11, 85/11 i 7/15),
3) dokaza o položenom pravosudnom ispitu (samo za radno mjesto iz tačke I pod 2) javnog konkursa),
4) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
5) dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda, ovjerena izjava ili druga isprava kojom se dokazuje poznavanje rada na računaru).

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti intervju na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost i sposobnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.
VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: „Opština Brod, Ulica Svetog Save br.17. sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Brod“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Marić Petranka, Stručni saradnik za personalne poslove, kontakt telefon 053/610-169.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare