Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 14.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Samostalni stručni saradnik za građanska stanja i administrativna izvršenja

- dana
Poslodavac:
Gradska uprava Grada Banjaluka
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
14.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Gradskoj upravi Grada Banjaluka po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS u 2017. godiniU Gradskoj upravi Grada Banjaluka prima se u radni odnos, u statusu službenika u Odjeljenju za opštu upravu

Samostalni stručni saradnik za građanska stanja i administrativna izvršenja – 1 izvršilac.

Opis poslova
Samostalni stručni saradnik za građanska stanja i administrativna izvršenja obavlja sljedeće poslove:
vodi upravni postupak za donošenje rješenja o naknadnom upisu u matične knjige;
pribavlja potrebne dokaze radi utvrđivanja činjenica, na osnovu kojih se donose rješenja;
dostavlja obavijest o pravosnažnom rješenju u mjesno nadležnu matičnu službu, odnosno u mjesnu kancelariju – radi naknadnog upisa u odgovarajuću matičnu knjigu;
izrađuje rješenja o ispravkama u matičnim knjigama i ista dostavlja nadležnoj matičnoj službi – radi provođenja;
izrađuje rješenja o promjeni ličnog imena i ista službeno dostavlja nadležnim organima;
provodi administrativna izvršenja akata drugih državnih organa;
učestvuje u izradi oglednih primjeraka pojedinačnih i opštih akata;
obavlja i druge poslove – po nalogu Gradonačelnika, šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja;
za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
da je stariji od 18 godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Posebni uslovi:
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Samostalni stručni saradnik za građanska stanja i administrtivna izvršenja, su:
VSS –dipl.pravnik – VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS;
položen stručni ispit za rad u upravi;
jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme;
poznavanje rada na računaru.

Kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u upravi, može se primiti na rad, s tim da je dužan isti položiti u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje mu radni odnos.Potrebna dokumenta:Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Grada Banjaluka, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banjaluka.
Tačnost podataka navedenih u obrazcu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.Prilikom prijave na javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:
nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
diplome o završenoj stručnoj spremi (fakultetu);
uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili izjave kojom se kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);
isprave ili izjave da poznaje rad na računaru;
odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
uvjerenje da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Stepen stručne spreme se dokazuje diplomom o stečenom visokom obrazovanju.Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko dipolma nije izdata u predviđennom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno isustvo ili
pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve naprijed navedene elemente potvrde ili uvjerenja.
Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
uvjerenje škole ili druge institucija koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike ili drugu ispravu fakulteta (foto-kopija indeksa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj sručnoj spremi o položenom predmetu informatike.
Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podtačke 1), 3) i 4)):
da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija obaviće intervju na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina fukcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:Gradska uprava Grada Banjaluka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima
Trg srpskih vladara br. 1
Banjaluka

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Perišić Ostoja, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.
Prednost na javnom konkursu će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članovima 36., 54 i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 09/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz članova 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare