Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.02.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Samostalni stručni saradnik – interni revizor za IT

- dana
Poslodavac:
Centralna Banka BiH
Kategorija:
Informatika
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
15.02.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: J A V N I O G L A S
za prijem u radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine

b) Samostalni stručni saradnik – interni revizor za IT – 1 izvršilac u Uredu glavnog internog revizora Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika na rad, a najduže do 10.09.2018. godine
Posebni uslovi: VSS – računarskog ili tehničkog smjera; tri godine radnog iskustva na složenim IT poslovima ili poslovima IT revizije; dobro poznavanje poslova IT revizije; stručno poznavanje sigurnosti informacionog sistema i informacija, računarskih mreža, baza podataka i upravljanja projektima; certifikat za IT revizora; aktivno znanje engleskog jezika.
Kratak opis zadataka i obaveza: Učestvovanje u pripremi i provođenju revizije IT poslovnih procesa (sigurnosti informacionog sistema i informacija, računarskih mreža, baza podataka, sistemskih i aplikativnih softwarea i sistema sigurnosti); Vođenje i ažuriranje baze podataka Ureda glavnog internog revizora i revizijskih fajlova u elektronskom obliku; Učestvovanje u kreiranju modela za izradu mape rizika i procjenu rizika revizijskog univerzuma; Učestvovanje u planiranju pojedinačnih revizija i pripremi upitnika i drugih revizijskih alata; Učestvovanje u izradi izvještaja o izvršenim revizijama; Priprema, ažuriranje i arhiviranje stalnih i tekućih revizijskih fajlova; Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opšti uslovi za prijem u radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine su:
Da kandidat ima navršenih 18 godina života; da je državljanin Bosne i Hercegovine; da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje, te da u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu.

Dokumenti koje su kandidati dužni dostaviti uz prijavu:
1. Popunjen i obavezno potpisan obrazac Prijave (koji se osim na web-stranici Centralne banke može dobiti i u prostorijama Centralnog ureda, glavnih jedinica i filijala Centralne banke u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Palama i Brčkom, radnim danom) – svi kandidati;
2. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja ili s upisanim neograničenim rokom važenja) – svi kandidati;
3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja) – svi kandidati;
4. Dokaz o završenom visokom obrazovanju traženom ovim javnim oglasom – svi kandidati:
*kandidati koji su diplomsko zvanje VSS stekli prije Bolonjskog sistema studiranja – dokaz o završenom visokom obrazovanju – diploma, a ako diploma nije izdata, uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od godinu dana od dana izdavanja),
*kandidati koji su visoko obrazovanje završili po Bolonjskom sistemu studiranja – diploma o završenom dodiplomskom (osnovnom) studiju i dodatak diplomi (samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz kopiju diplome o završenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdat niti za jednog diplomca).
Kandidati koji su visoko obrazovanje završili van bivše SFRJ do 06.04.1992. godine, kao i kandidati koji su visoko obrazovanje završili van Bosne i Hercegovine nakon 06.04.1992. godine, obavezni su kao dokaz o završenom visokom obrazovanju isključivo dostaviti rješenje o nostrifikaciji diplome u Bosni i Hercegovini.
Dokazi o završenom višem stepenu/nivou obrazovanja od stepena/nivoa traženog ovim oglasom (akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta) neće se smatrati dokazom o završenom obrazovanju traženom ovim oglasom.
5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika, nivoa traženog ovim oglasom – svi kandidati;
6. Dokaz o radnom iskustvu određene vrste i dužine tražene ovim oglasom (uvjerenje ili potvrda poslodavca) – svi kandidati;
7. Dokaz o poznavanju rada na računaru – kandidati za radno mjesto pod a);
8. Certifikat za IT revizora – kandidati za radno mjesto pod b).

Napomene:
Izbor kandidata vrši se u skladu s propisima Centralne banke.
Kandidati ne trebaju dostavljati originalnu dokumentaciju jer se dostavljena dokumentacija neće vraćati.
Prijava na javni oglas s prethodno navedenom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na čijoj poleđini je kandidat obavezan naznačiti svoje ime i prezime i adresu, a na prednjoj strani koverte obavezan naznačiti:
Ne otvaraj – Prijava na javni oglas za prijem na radno mjesto pod a) ili b) uz obavezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
Prijave se mogu podnijeti najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnoj novini, isključivo preporučeno putem pošte na adresu:
Centralna banka Bosne i Hercegovine
Odjeljenje za ljudske resurse
ul. Maršala Tita br. 25, 71000 Sarajevo

U slučaju da se kandidat prijavljuje na oba oglašena radna mjesta, za svako od radnih mjesta na koje se prijavljuje dužan je popuniti posebnu prijavu i uz svaku od prijava priložiti neovjerene kopije tražene dokumentacije za konkretno radno mjesto, dostavljajući ih u posebnim kovertama kako je prethodno navedeno.
Obrazac za prijavu na javni oglas za popunu radnog mjesta u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Prijava) i Vodič za prijavu na oglas Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vodič) s detaljnim pojašnjenjima u vezi s načinom podnošenja Prijave, dokumentacije koja se dostavlja uz istu i relevantnim napomenama o postupku izbora kandidata za prijem u radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka), objavljeni su na web-stranici Centralne banke www.cbbh.ba u odjeljku „LJUDSKI RESURSI“ – „Oglasi – zaposlenje u CBBiH“ – „Dokumenti“.
Kandidati su dužni upoznati se sa sadržajem Vodiča kako ne bi došli u situaciju da im prijava na radno mjesto oglašeno tekstom ovog oglasa bude odbačena zbog neurednosti i nepotpunosti.
Izabrani kandidat će biti dužan, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke o izboru, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i drugih dokumenata potrebnih za zasnivanje radnog odnosa, uključujući i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj/radnoj sposobnosti izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od trideset dana od dana izdavanja), kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja), potpisanu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine ovjerenu od strane nadležnog organa (ne starija od trideset dana od dana ovjere potpisa kandidata) i potpisanu izjavu da u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, ovjerenu od strane nadležnog organa (ne starija od trideset dana od dana ovjere potpisa kandidata).
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare