Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 22.02.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća – sekretar Općinskog vijeća

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Srebrenik
Rok prijave:
22.02.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(''Službene novine TK'', br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Srebrenik, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
u Općini Srebrenik.

02.Rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća – sekretar Općinskog vijeća – 1
(jedan) izvršilac

Opis poslova:
Sekretar Općinskog vijeća organizuje rad Stručne službe i pomaže
predsjedavajućem Općinskog vijeća u pripremanju sjednica i organizovanju rada
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, a naročito stara se o ostvarivanju prava i dužnosti
vijećnika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova vijećnika; prima inicijative i prijedloge
upućene Općinskom vijeću i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama; stara
se o pravno-tehničkoj obradi akata usvojenih na sjednici Općinskog vijeća i za
blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijelo Općinsko vijeće, te za
dostavljanje zaključaka i vijećničkih pitanja nadležnim organima i službama, organizira i
koordinira vršenje poslova iz nadležnosti Stručne službe i odlučuje o rasporedu radnog
vremena državnih službenika i namještenika; raspoređuje poslove na državne službenike i
namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova i vrši nadzor nad njihovim radom;
osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti Stručne
službe; redovno upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja
poslova iz nadležnosti Stručne službe; predlaže poduzimanje organizacionih, kadrovskih i
drugih mjera kojima se osigurava efikasno izvršavanje poslova iz nadležnosti Stručne
službe; vrši i druge poslove utvrđene Statutom, Poslovnikom o radu Općinskog vijeća,
Odlukom o Stručnoj službi Općinskog vijeća, te obavlja i druge poslove i zadatke koje mu
stavi u zadatak Općinsko vijeće.


Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom
kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o
unutrašnjoj organizaciji, i to:

-VSS/VII stepen stručne spreme, pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje
prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova -
pravne ili upravne struke,
-5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Fedracije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb,
75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za stručnog saradnika (pozicije: 04., 05. i 06.), koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su
uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene
kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smartrat će se
da je odustao od dalje konkurse procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na
učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu
općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se
informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli
na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji
validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog
konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.
Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na
propisanom obrasacu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Fedracije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za
polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, br: 10/18).
Prijavu, sa tražnim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog
konkursa u ”Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Srebrenik – 4/508“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz
prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje
uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare