Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 27.09.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Orašje
Rok prijave:
27.09.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Porezne uprave Federacije BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

6 / 1085

02. Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Orašje - pomoćnik direktora -1 (jedan) izvršilac


02.Opis poslova: neposredno rukovodi kantonalnim poreznim uredom i u tom smislu ima ovlaštenja utvrđena u članu 41. Pravilnika (rukovodilac osnovne organizacione jedinice - pomoćnik direktora Porezne uprave ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje
tako što nepresredno rukovodi osnovnom organizacionom jedinicom za koju je zadužen: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti te jedinice, raspoređuje poslove na unutrašnje organizacione jedinice koje se nalaze u sastavu osnovne jedinice, a ako je osnovna jedinica bez unutrašnje jedinice raspoređuje poslove na službenike i namještenike,daje im upute o načinu i vršenju poslova; osigurava blagovremeno,zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, redovno upoznaje direktora Porezne uprave o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; predlaže poduzimanje potrebnih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organizacine jedinice; sudjeluje u svim
oblicima edukacije uposlenika i poreznih obveznika koju organizira Porezna uprava iz okvira poslova organizacijske jedinice kojom rukovodi; završava poslove po nalogu direktora; odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora).
Neposredno vrši sljedeće poslove: priprema planove i programe rada kantonalnog poreznog ureda i izvještaje o realizaciji istih; donosi pojedinačna upravna akta iz nadležnosti kantonalnog poreznog ureda u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima; organizuje i prati aktivnosti prijema i obrade poreznih prijava poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa; organizuje i prati kontrole poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa i poduzima potrebne radnje i mjere za podizanje njihove efikasnosti; prati i analizira naplatu javnih prihoda koje kontroliše Porezna uprava i poduzima mjere za njeno poboljšanje; organizuje aktivnosti kantonalnog poreznog ureda i ispostava u pružanju pomoći, edukacije i registracije poreznih obveznika, obveznika uplate doprinosa i osiguranika; uspostavlja saradnju kantonalnog poreznog
ureda sa ostalim organizacionim jedinicama Porezne uprave; sarađuje sa drugim eksternim organima i institucijama po pitanjima iz djelokruga rada kantonalnog poreznog ureda u skladu sa ovlaštenjem direktora; predlaže ocjene rada zaposlenih u
KPU; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Porezne uprave.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.608,16 KM


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove
utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju: 02
- VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ,ili drugog ciklusa ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja
- diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- položen stručni upravni ispit
- pet godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ulica Kulovića broj 7 ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ulica Kulovića broj 7 ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 - Prečišćeni tekst).

Prijave, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2 .ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare