Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima/upisničar

- dana
Poslodavac:
Okružni sud Prijedor
Kategorija:
Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:
Prijedor
Rok prijave:
08.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Referent za unos dokumenata i upravljanje predmetima/upisničar – 1 (jedan) izvršilac

- Opis poslova:

registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, kako one koji su predati lično, tako i one pristigle poštom, izdaje potvrdu o prijemu pismena, kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom, sve registrirane podneske skenira i ulaže u spise, stara se o čuvanju i rukovanju fizičkim omotima spisa i konzistentnošću njegovog sadržaja, priprema predmete za dnevno dostavljanje sudijama, otvara kroz CMS izvještaj o predmetima koje je potrebno iznijeti za sljedeći dan sudijama i vrši identifikaciju predmeta na policama, i sortiranje po sudijama, te dodaje novozaprimljene predmete, koji su prethodno obrađeni u CMS-u, na kraju dana, prije konačne predaje predmeta sudijama za sutrašnji dan provjerava je li na listi došlo do promjena usljed dnevnih aktivnosti ostalih zaposlenih u sudu i nakon sravnjavanja konačno dostavlja predmete sudijama, prije dostavljanja predmeta sudijama provjerava da li se svi predmeti koji se iznose sudijama nalaze u novim omotima spisa i da li imaju naljepnicu sa novim CMS brojem, referent za unos podataka i upravljanje predmetima je odgovoran samo za uredno dostavljanje predmeta koji se nalaze na zbirnom CMS izvještaju za taj dan, čuva po hronološkom redu u posebnom registru sve zbirne izvještaje, koji u prelaznom periodu služe kao dokaz iznošenja predmeta. Referent nije dužan da provjeri da li se u spisu nalazi isprintana/štampana naredba sudije sa datim novim scontrom ili da li je scontro dat u CMS-u. Referent će, po vraćanju predmeta, vratiti predmet na njegovo mjesto na policu, u periodu između pripreme predmeta za iznošenje i vraćanje predmeta na police nakon otpreme, organizuje ulaganje podnesaka koji su primljeni u međuvremenu, po potrebi obavlja i poslove vezane za manuelni način upravljanja predmetima koji nisu u CMS-u (uvodi predmete kroz upisnike i zavodi kroz upisnike kretanje spisa sudijama, dostavlja predmete sudijama, prosljeđuje sudijama na postupak podneske stranaka, vodi evidenciju o kretanju i zaduženju spisa, rukuje ročišnikom ili evidencijom i ulaže dostavnice u ročišnik ili evidenciju, dostavlja predmete putem interne dostavne knjige u rad sudijama i postupa po naredbama sudija, vodi potrebnu evidenciju za izradu statističkih izvještaja i radi statističke izvještaje, ulaže podneske, dostavnice, povratnice u spise, zavodi ih i pričvršćuje za omot metalnim mehanizmom ), vodi evidenciju o dostavljanju spisa sudskim vještacima i tumačima, vodi evidenciju izdatih i povučenih potjernica po svim referatima, vodi evidenciju uslovnih osuda i evidenciju pritvorenih lica, vodi potrebnu evidenciju za izradu statističkih izvještaja i radi statističke izvještaje, ulaže podneske, dostavnice i povratnice u spise, zavodi ih i pričvršćuje za omot metalnim mehanizmom, vrši poslove vezano za periodične izvještaje o kretanju krivičnih, građanskih, upravnih, prekršajnih i dr. spisa, pomaže šefu pisarnice u sačinjavanju i obradi statističkih izvještaja, prima stranke iz svog djelokruga rada i daje im obavještenja u skladu i u vrijeme utvrđeno Pravilnikom u unutrašnjem sudskom poslovanju, vrši kucanje uvjerenja na osnovu provjerenih zahtjeva stranaka, obavlja i druge poslove po naredbi šefa pisarnice, sekretara i predsjednika suda.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

- da je stariji od 18 godina

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2. Posebni uslovi:


Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

IV stepen stručne spreme, završena srednja upravna škola, srednja ekonomska škola ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

- izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od šest mjeseci

- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci

- ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u državnim institucijama

- dokaz o traženom radnom iskustvu

- dokaz o traženom stepenu obrazovanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju izabrani kandidati po završetku konkursa.

Sud će po službenoj dužnosti u odnosu na izabrane kandidate pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem, iz kojeg razloga kandidati u prijavi treba da navedu svoju adresu i broj telefona.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Prijave se dostavljaju poštom , sa naznakom "Za konkurs" ili lično na adresu: Okružni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića br.6, Prijedor.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare