Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent specijalist - sistem administrator

- dana
Poslodavac:
Tužilaštvo BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Informatika
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 5, stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH, ("Sl. glasnik BiH" br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04 i 97/09), člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva BiH ("Sl. glasnik BiH" br. 36/13, 16/14 i 56/15), a u vezi sa članom 8, 16. i 18. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH" br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), članom 6, 18, 20. i 33. Pravilnika o radu Tužilaštva BiH (broj A – 379/11) i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos broj A – 228/17 od 09.06.2017. godine, v.d. glavnog tužioca raspisuje

J A V N I O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Stručni saradnik – pravnik

Broj izvršilaca:.................................................................jedan (1)

Status:...............................................................................određeno vrijeme do jedne godine

Probni rad:........................................................................tri (3) mjeseca

Opis poslova:

U skladu sa uputstvima tužioca pruža pomoć tužiocu pri izradi pravnih podnesaka; izrađuje nacrte pravnih podnesaka (optužnice, žalbe, prijedlozi, naredbe i drugi akti); u skladu sa uputstvima tužioca pomaže tužiocu u radu obavljajući pravne poslove kao što su pronalaženje propisa potrebnih za rad, analiza zakonskih propisa i prakse domaćih i međunarodnih sudova, bilješke sažetka predmeta; u skladu sa uputstvima tužioca vrši pripreme za glavni pretres i zajedno sa tužiocem prisustvuje glavnom pretresu; u skladu sa uputstvima tužioca koordinira aktivnosti agencija za provođenje zakona i drugih organa u toku vođenja istrage; preduzima i druge potrebne radnje u toku vođenja istrage i sudjeluje u terenskim aktivnostima po nalogu tužioca; po potrebi prisustvuje radnim sastancima i sjednicama kolegija; postupajući u krivičnim predmetima izvršava i druge zadatke po nalogu tužioca odnosno rukovodioca tužilačkog odjela.

Uvjeti:

- visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,

- položen pravosudni ispit,

- 2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima,

- sposobnost pisanja pravnih dokumenata,

- poznavanje rada na računaru,

- poznavanje engleskog jezika,

- poželjno iskustvo u oblasti međunarodnog krivičnog prava.

2. Viši stručni saradnik za javne nabavke

- Broj izvršilaca:................................................................. jedan (1)

- Status:............................................................................... neodređeno vrijeme

- Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseciOpis poslova:

Provodi postupke javnih nabavki u skladu sa zakonom, posebnim procedurama međunarodnih, kreditnih i donatorskih organizacija ili međunarodnim dokumentima; pruža podršku i savjetodavnu pomoć nadležnim odjelima i projektima u vezi sa pitanjima koja se odnose na javne nabavke i redovno ih informiše; izrađuje plan nabavki i vrši eventualne izmjene plana; izrađuje tendersku dokumentaciju u saradnji sa stručnim osobljem; izrađuje tekst objava tendera; pruža neophodnu administrativno-tehničku podršku komisijama za javne nabavke; osigurava blagovremenost javnih nabavki i ravnotežu između obima nabavki i raspoloživih sredstava; izrađuje ugovore i ostalu prateću dokumentaciju u okviru postupka javnih nabavki; relevantnim odjelima/uposlenicima dostavlja informacije o zaključenim ugovorima; priprema i vodi komunikaciju sa Agencijom za javne nabavke, Pravobranilaštvom BiH, dobavljačima, ponuđačima, "Službenim glasnikom BiH", i drugim nadležnim institucijama; Prati i kontroliše izvršenje plana nabavke i ugovora; izrađuje izvještaje o provedenim postupcima javnih nabavki; izrađuje odgovore na prigovore/žalbe ponuđača, obavlja administrativne poslove u vezi sa javnim nabavkama i osigurava pravilno evidentiranje javnih nabavki; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uslovi:

- visoka stručna sprema (ekonomski fakultet ili pravni ili pravnom srodan fakultet),

- 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,

- položen stručni upravni ispit,

- poznavanje rada na računaru3. Viši stručni saradnik analitičar – kontrolor

Broj izvršilaca:...................................................................... jedan (1)

Status:.................................................................................... određeno vrijeme do jedne godine

Probni rad:............................................................................. tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Samostalno obavlja poslove u oblasti analize trošenja budžetskih sredstava; predlaže mjere za uspješno funkcionisanje sistema internih kontrola; provodi naložene mjere internog nadzora; vrši analizu svih računovodstvenih iskaza; Kreira sistem praćenja troškova prema zadatim parametrima; pravovremeno identifikuje potencijalne rizike poslovanja; sudjeluje u praćenju svih poslovnih događaja kroz ISFU sistem Trezora BiH; priprema analize za izradu finansijskih izvještaja; stara se o pravilnoj primjeni važećeg kontnog plana i po potrebi predlaže izmjene istog; učestvuje u projektnim aktivnostima; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uvjeti:

- visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani ekonomista četverogodišnjim studijem na ekonomskom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen studij na ekonomskom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,

- 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,

- položen stručni upravni ispit,

- poznavanje rada na računaru.4. Tužilački administrativno-tehnički pomoćnik – (daktilograf)

Broj izvršilaca:................................................................. jedan (1)

Status:.............................................................................. neodređeno vrijeme

Probni rad:........................................................................ šest (6) mjeseci

Opis poslova:

Koristi informatičku bazu podataka - softver za sistem za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (u daljem tekstu – TCMS), tj. vrši pohranjivanje i ažuriranje u elektronskoj bazi podataka i vrši redovnu provjeru predmeta spisa; koristeći informatičku bazu podataka prati podatke i priprema nacrte periodičnih i godišnjih izvještaja o kretanju predmeta kojima je zadužen tužilac kod kojeg je raspoređen; po potrebi dostavlja podatke koje prati radi izrade internih statističkih izvještaja, kako za potrebe Tužilaštva tako i drugih korisnika; razmjenjuje informacije elektronskim putem, prati kretanje spisa, o tome obavještava tužioca i učestvuje u planiranju rada za tužilački tim; obavlja usmenu komunikaciju sa drugim institucijama i organima; daktilografske poslove za tužioca kod kojeg je raspoređen; dostavlja pozive strankama, naredbe Sudskoj policiji za dovođenje osumnjičenih ili svjedoka; po nalogu tužioca kontaktira Sud i dostavlja odgovarajuću dokumentaciju; po nalogu tužioca priprema i dostavlja dokumentaciju Sudskoj policiji; ostvaruje kontakt sa svjedocima od njihovog dolaska u zgradu Tužilaštva, a po završetku saslušanja svjedocima dostavlja rješenja o naknadi troškova i pomaže u naplati istih na blagajni Tužilaštva; vodi zapisnik prilikom saslušanja; obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjivanju materijala; sređuje i otprema spise; administrativno-tehničke poslove za tužioca kod koga je raspoređen; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tužilačkog odjela, tužioca kome je raspoređen, kao i rukovodioca odsjeka.

Uvjeti:

- srednja stručna sprema upravnog, birotehničkog ili srodnog smjera ili gimnazija i položen ispit daktilografa I-a ili I-b klase,

- poznavanje rada na računaru,

- 2 (dvije) godine radnog iskustva na daktilografskim poslovima,

- položen stručni upravni ispit.5. Referent specijalist - sistem administrator

Broj izvršilaca:................................................................. jedan (1)

Status:.............................................................................. određeno vrijeme do jedne godine

Probni rad:........................................................................ tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Upravlja, nadgleda i podešava IKT infrastrukturu u smislu obezbjeđivanja nesmetanog i kontinuiranog korištenja IKT infrastrukture, integriteta baze podataka – backupa i održavanja baze podataka; administrira korisničke naloge i korisničke računare u domenskom okruženju; obavlja optimizaciju – praćenje i održavanje resursa, optimizaciju servera i korištenje istih te nadgledanje, unapređivanje performansi i optimizaciju mrežnih resursa; brine o zaštiti sistema – konfiguracija i adminstracija firenjall-a, IDS, NjSUS, antivirus; obavlja dnevno održavanje - softnjare/hardnjare, administraciju SAN-a, administraciju i implementiranje unutrašnje i vanjske mreže (LAN/NjAN); obavlja pravovremeno i uspješno implementiranje svih promjena i nadogradnji unutar IKT infrastrukture; blagovremeno izvještava o svim eventualnim rizicima po sistem, odjeljenju za sigurnost te direktno rukovodiocu za IKT poslove; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uvjeti:

- srednja stručna sprema, elektrotehnička, informatička ili gimnazija,

- 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,

- posjedovanje jednog ili više certifikata (Microsoft Certified Technology Specialist, Cisco CCNA, Unix, LINUX, Netnjorking, TCP/IP itd.),

- direktno iskustvo u korištenju TCP/IP-a te poznavanje funkcionisanja mreže i mrežnih resursa,

- odlično poznavanje MS Windonjs 2003, 2008 (active directordž),

- MS Exchange 2003, 2007,

- Cisco mrežne opreme,

- položen stručni – upravni ispit.

6. Referent specijalist – help desk tehničar

Broj izvršilaca:................................................................. dva (2)

Status:.............................................................................. određeno vrijeme do jedne godine

Probni rad:........................................................................ tri (3) mjeseca

Opis poslova:

Pruža podršku krajnjim korisnicima uz korištenje specijalizovanih aplikacija; obavlja standardno i stručno dijagnosticiranje hardvera, radnih stanica te druge opreme; obavlja otklanjanje hardverskih i softverskih problema; kreira, održava i instalira unaprijed pripremljene pakete za radne stanice (image files); usko sarađuje sa sistem administratorom; obavlja sve ostale dužnosti i obaveze koje su vezane za uspješno obavljanje zadataka, a koji su u skladu sa ovom pozicijom; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjela.

Uvjeti:

- srednja stručna sprema, elektrotehnička, informatička ili gimnazija,

- 3 (tri) godine radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme,

- posjedovanje certifikata iz jedne ili više oblasti (npr. MCP, MSCA, CCNE, PBX, A1),

- napredno poznavanje mreže i funkcionalnosti računara, printera te druge mrežne opreme,

- napredno poznavanje MS Windonjs 2007 active directordž okruženja,

- napredno poznavanje funkcionisanja operativnih sistema (XP, Win 7),

- napredno poznavanje Microsoft Office paketa,

- iskustvo sa radom u Outlook/Exchange okruženju,

- iskustvo u radu sa TCP/IP protokolom,

- položen stručni – upravni ispit.

7. Volonter

Broj izvršilaca:................................................................. deset (10)

Status:............................................................................... određeno vrijeme 1 (jedna) godina

Opis poslova:

Obavlja pripravničku praksu radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, a na način propisan posebnim aktom Tužilaštva BiH; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca tužilačkog odjela, tužioca kome je raspoređen te rukovodioca odsjeka.

Uslovi:

- Visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik sa

četverogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom

procesu završen četverogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova,

- poznavanje rada na računaru,

- poželjno poznavanje engleskog jezika.

Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisan CV i ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

- Diploma o završenom fakultetu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) i dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu (za pozicije 1, 2, 3,7);

- Diploma/svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (nostrifikovana diploma/svjedočanstvo, ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma/svjedočanstvo stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) (za poziciju 4, 5, 6);

- Dokaz o radnom iskustvu – (u pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva) (za pozicije 1, 2, 3, 4, 5, 6);

- Dokaz o položenom pravosudnom ispitu (za pozicije 1);

- Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (nije eliminatoran uslov) (za pozicije 2, 3, 4, 5, 6);

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) (za pozicije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

- Izvod iz matične knjige rođenih (za pozicije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

- Dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 1, 2, 3, 4, 7);

- Dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 1);

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (za pozicije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

- Certifikati (jedan ili više od navedenih - Microsoft Certified Technologdž Specialist, Cisco CCNA, Unix, LINUX, Networking, TCP/IP itd.), (za poziciju 5)

- Certifikat (jedan ili više od navedenih - MCP, MSCA, CCNE, PBX, A1) (za poziciju 6)

- Dokaz da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine u struci nakon sticanja visoke stručne spreme: što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje (za poziciju 7).

Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne stariji od 3 mjeseca), u protivnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

Ukoliko dođe do promjene prebivališta ili broja kontakt telefona da blagovremeno obavijeste Tužilaštvo/Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine o promjenama.

Prilikom odabira kandidata, Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH, u skladu sa članom 8, tačkom 9. Zakona o radu u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) vodit će računa da struktura zaposlenika kod poslodavca okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva.

Javni oglas je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i njeb stranici. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su blagovremene i kompletne podliježu provjeri znanja koju određuje komisija za izbor zaposlenika.Prijave sa dokumentacijom potrebno je dostaviti putem pošte preporučeno na adresu:

Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH

Kraljice Jelene 88

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

"Za javni oglas broj A – 228/17 za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta (navesti broj i naziv pozicije)"V.D. GLAVNOG TUŽIOCA

TUŽILAŠTVA/TUŽITELjSTVA BiH

Gordana Tadić
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Poznavanje rada na računaru:napredno
Potrebno radno iskustvo:tri godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare