Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Redovni profesor – Ukrasno bilje i pejzažna arhitektura na Agromediteranskom fakultetu

- dana
Poslodavac:
Univerzitet Džemal Bijedić
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Mostar
Rok prijave:
16.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine
HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom
20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a
odnoseći se na Odluke Senata o raspisivanju konkursa broj: 101-2315/17 i broj:101-2316/17 od 26. 10.
2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

I
Agromediteranski fakultet
- redovni profesor (redovno napredovanje) za područje - Biotehničke nauke, polje - Poljoprivreda,
grana – Ukrasno bilje i pejzažna arhitektura na Agromediteranskom fakultetu, 1 izvršilac;

1. OPIS POSLOVA:
1.1. NASTAVNIK
▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta;
▪ predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa;
▪ preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran;
▪ priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju
utvrđenom nastavnim programom;
▪ vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata;
Strana 2 od 6
▪ radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za
izvođenje vježbi;
▪ obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa;
▪ redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima;
▪ podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka;
▪ predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta;
▪ učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije;
▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika;
▪ učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
▪ organizuje i izvodi naučnoistraživački rad;
▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana
1.2. SARADNIK
▪ priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika;
▪ pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa;
▪ obavlja konsultacije sa studentima;
▪ učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom;
▪ priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog
termina;
▪ radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u
svrhu sticanja višeg naučnog stepena;
▪ učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu;
▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:. OPĆI USLOVI:
- da je državljanin BiH;
- da je stariji od 18 godina;
- da ima opću zdravstvenu sposobnost;
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

2. POSEBNI USLOVI:
2.1. USLOVI ZA IZBOR NASTAVNIKA:
Nastavnici se biraju u zvanje: docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora.
2.1.1 Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta su:
- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
- najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće oblasti;
- pokazane nastavničke sposobnosti;
- da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučne oblasti
/nastavnog predmeta za koju/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za
izbor u zvanje.
Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uslova:
- da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu;
- da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu;
- da je prezentirao najmanje jedan rad na naučnom skupu;
- da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca.
2.1.2 Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora su:
- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
- proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti;
- objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz
odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta,
- uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja
o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.
2.1.3. Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora su:
- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
- proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju vanrednog profesora iz odgovarajuće naučne
oblasti;
- najmanje 2 (dvije) objavljene knjige i najmanje 8 (osam) naučnih radova objavljenih u priznatim
publikacijama , iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te
- uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa, računajući od dana prihvatanja
Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada i doktorske disertacije.
2.2. USLOVI ZA IZBOR SARADNIKA
Saradnici se biraju u zvanje asistenta, višeg asistenta i lektora.
2.2.1.Uslovi za izbor saradnika u zvanje asistenta su:
- završen odgovarajući univerzitetski studij sa najmanje 240 ECTS bodova;
- ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) ili 3,5 (triipo).
2.2.2. Uslov za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta je:
- završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti.
2.3. Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje
kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.

IV
DOKAZI
Kandidati za izbor u nastavna i saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti sljedeću
dokumentaciju:
NASTAVNICI
Za poziciju 2.1.1 (docent)
1. Biografiju (CV);
2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
3. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
4. Dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2. 1. 1. (dostaviti dokaze o ispunjenju
najmanje 2 od 4 uslova)
5. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 7 dana
od prijema Odluke o izboru, a to su :
- Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
- Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);
Dokument pod rednim brojem 5 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili
spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).
Za poziciju 2.1.2. (vanredni profesor)
1. Biografiju (CV);
2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
3. Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;
4. Objavljenu knjigu;
5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa;
7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.
Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 7 dana
od prijema Odluke o izboru, a to su :
- Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
- Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);
Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili
spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).
Za poziciju 2.1.3. (redovni profesor)
1. Biografiju (CV)
2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
3. Dokaz o izboru u zvanje vanrednog iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan izborni period;
4. Objavljene knjige;
5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija;
6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepene drugog i trećeg ciklusa;
7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.
Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 7 dana
od prijema Odluke o izboru, a to su :
- Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
- Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);
Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili
spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

SARADNICI
Za poziciju 2.2.1. (asistent)
1. Biografiju (CV)
2. Ovjerena kopija fakultetske diplome
3. Potvrda o prosjeku ocjena ili uvjerenje o položenim ispitima
4. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.
Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 7 dana
od prijema Odluke o izboru, a to su :
- Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
- Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);
Dokument pod rednim brojem 4 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili
spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).
Za poziciju 2.2.2. (viši asistent)
1. Biografiju (CV);
2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne
oblasti;
3. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.
Dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 7 dana
od prijema Odluke o izboru, a to su :
- Uvjerenje o državljanstvu, (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
- Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci);
- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, (ne starije od tri mjeseca);
Dokument pod rednim brojem 3 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili
spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).
Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o
nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.
Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat
izabran.

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u
zatvorenoj koverti, na adresu:
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Sjeverni logor b.b. , 88104 Mostar
NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom Fakulteta i pozicije na koju konkuriše -
NE OTVARATI).
Na poleđini koverte treba biti naznačeno : ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se
uzeti u razmatranje.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".
Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru
A: Sjeverni logor bb, 88 104 Mostar
T: 387 36 570 090
F: 387 36 570 032
E-mail:univerzitet@unmo.ba
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare