Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Ravnatelj

- dana
Poslodavac:
Dom zdravlja Čapljina
Kategorija:
Zdravstvo i njega
Mjesto rada:
Čapljina
Rok prijave:
08.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), članka 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10 i 75/13), članka 20. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Čapljina i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Dom zdravlja Čapljina broj 37-02-675/17 od 21.11.2017. godine, Upravno vijeće raspisujeJAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA ČAPLJINA


1. Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Dom zdravlja Čapljina.

2. Izbor i imenovanje vrši se na period od 4 (četiri) godine.Opis pozicije:

Ravnatelj obavlja slijedeće poslove:

- organizira rad i vodi poslovanje Doma zdravlja;

- odgovara za zakonitost rada Doma zdravlja;

- predlaže organizaciju i unutrašnji ustroj Doma zdravlja;

- predlaže plan i program rada i razvoja, te mjere za njihovo izvršenje;

- zaključuje Ugovore i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma zdravlja;

- izvršava odluke Upravnog vijeća;

- imenuje i razrješava voditelje pojedinih službi i odjela Doma zdravlja;

- donosi odluke o zapošljavanju i prestanku rada djelatnika;

- donosi sve odluke iz oblasti radnih odnosa u prvom stupnju;

- donosi pojedinačne akte u svezi s poslovanjem Doma zdravlja i radom djelatnika;

- odobrava službena putovanja;

- podnosi Upravnom vijeću izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja svaka tri mjeseca;

- sudjeluje u radu UV bez prava odlučivanja;

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Kandidat za poziciju ravnatelja treba ispunjavati slijedeće:

A) Svaki kandidat treba ispunjavati slijedeće OPĆE uvjete:

- da je državljanin BiH;

- da je stariji od 18 godina;

- da ima prebivalište na teritoriji BiH;

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 (tri) godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije;

- da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava BiH;

- da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije, ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH i Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u F BiH;

- da nije osuđivan za kazneno djelo nespojivo s dužnošću ravnatelja Doma zdravlja Čapljina;

- da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću ravnatelja ustanove;

- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.B) Pored općih uvjeta kandidat za ravnatelja Doma zdravlja treba ispunjavati i slijedeće POSEBNE uvjete:

- da ima završen medicinski ili stomatološki fakultet, odnosno farmaceutski fakultet;

- da ima položen stručni ispit;

- da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci;

- da ima položen specijalistički ispit iz okvira djelatnosti Doma zdravlja;

- da ima znanje iz zdravstvenog menadžmenta (osnovna razina).


Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata vodit će se računa i o slijedećim kriterijima:

- da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

- da posjeduje sposobnosti za objektivno, savjesno, nepristrano i odgovorno obavljanje poziciju ravnatelja doma zdravlja,

- da posjeduje sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima i sklonost timskom radu,

- rezultati rada ostvareni tijekom karijere.

Uz prijavu sa životopisom, adresom i kontakt telefonom kandidat za poziciju ravnatelja dužan je priložiti slijedeće dokaze:

- Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 3 mjeseca);

- Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 3 mjeseca);

- Uvjerenje iz CIPS-a (potvrda o mjestu prebivali{ta);

- Diplomu o završenom fakultetu; - Uvjerenje o polo`enom stručnom ispitu;

- Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu;

- Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci;

- Certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (CHCE 1);

- Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objave natječaja;

- Ovjerenu izjavu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi članak IX.1.Ustava BiH; - Ovjerenu izjavu da nije osu|ivan za krivično djelo i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;

- Ovjerenu izjavu da nema privatni financijski interes u zdravstvenoj ustanovi;

- Ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa utvrđenih Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;

- Ovjerena izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci, u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od 3 (tri) mjeseca, izjave moraju biti ovjerene od nadležnog organa.

Kandidat koji bude imenovan za ravnatelja dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 15 dana od dana imenovanja i izjavu da će u roku od 24 mjeseca steći zvanje iz zdravstvenog menadžmenta (napredni nivo).

Podnošenje prijave

Natječaj će bit obavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Večernjem listu" i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Svi kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju koji će biti obavljen sukladno članku 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Osobni podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11).

Prijave na natječaj se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:Dom zdravlja Čapljina
ul. Fra. Didaka Buntića bb
88300 Čapljina
sa naznakom
"Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Doma zdravlja Čapljina"
- NE OTVARAJ.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana zaključivanja natječaja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare