Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.04.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Radnik na hortikulturi i zelenim površinama

- dana
Poslodavac:
JP Komunalno Breza
Kategorija:
Ostalo
Mjesto rada:
Breza
Rok prijave:
21.04.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 7. Pravilnika o radu JP "Komunalno"’ Rrc/a, broj:363 1-21-11-32-2.U 7 od 21.11.2017.godine i Odluke o potrebi pri jema radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, broj: 1055/18 od 09.04.2018.god ine. direktor JP”Komunalno”d.o.o.Breza, raspisuje
JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine i
Objavljuje se javni oglas /a prijem radnika u JP Breza, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, za obavljanje poslova i zadataka slijedećih radnih mjesta:

3. Radnik na hortikulturi i zelenim površinama 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova i radnih zadataka: obavl ja poslove uređenja zelenih površina (zasijavanje i košenje trave, sadnja i održavanje ukrasnog bilja, sadnja i održavanje stabala i prati o/elenjavanje, održavanje i zaštitu javnih površina i stabala. Obavlja poslove na održavanju javnih i drugih površina, čišćenje pijace, parking prostora, održavanje sistema vodovodne i kanalizaeione mreže. Vodi računa o sredstvima sa kojima obavlja poslove. U zimskom periodu radi na raščišćavanju snijega sa javnih i drugih površina. Rukuje mašinama za održavanje zelenih površina i stabala. Vodi računa o provođenju postupaka i mjera PPZ i zaštite na radu. Radi i druge poslove po nalogu grupovođe.

Posebni uslovi:
a) završen stepen stručne spreme (KV) ili završena osnovna škola -1 stepen stručne spreme
b) najmanje I (jedna) godina radnog iskustva.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Zeničko-dobojski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:II
Pored općih uslova propisanim zakonom, kandidati trebaju dostaviti j dokaze o ostvarivanju prethodno navedenih posebnih uslova.
III
Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova (za poziciju na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:
1. Prijavu najavili oglas (uz naznaku pozicije na koju se kandidat prijavljuje),
2. Kraća biografija, adresa i kontakt telefon,
3. Izvod iz matične knjige rođenih.
4. Uvjerenje o državljanstvu,
5. Dokaz o stručnoj spremi, odnosno o vrsti i stepenu školske spreme (diploma, svjedočanstvo ili drugi dokaz o stečenoj stručnoj spremi prema pozicijama na koje se kandidat prijavljuje),
6. Dokaz o poznavanju rada na računani MS Office (za poziciju
7. Potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu poziciju od I. do
IV
Kandidati su dužni u prijavi na javni oglas navesti serijski broj lične karte i naziv organa koji je izdao ličnu kartu poziciju od 1. do serijski broj vozačke dozvole kategorije i naziv organa koji je izdao vozačku dozvolu kategorije (za poziciju te će Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom oglasu, po službenoj dužnosti izvršiti provjeru vjerodostojnosti dokumenata za kandidate koji budu predloženi za izbor.
V
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije dokumenata (ovjera ne starija od tri mjeseca). Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom oglasu razmotrili će prijave kandidata koje su dostavljene u propisanom raku. poštom ili lično u smislu ispunjavanja općih i posebnih uslova. Prijave podnosilaca koje budu nepotpune i neblagovremene neće bili razmatrane u daljnjem postupku i podnosilac pri jave će biti o tome posebno obaviješten. Na posebno obavještenje nema pravo žalbe, ali se može pokrenuli sudski spor pred nadležnim sudom. Komisija za izbor kandidata dostavlja listu kandidata koji ispunjavaju uslovc po objavljenom javnom oglasu Upravi preduzeća radi daljnjeg postupanja. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom biće obavljen intervju od strane Uprave preduzeća. o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Nakon izbora, a prije zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, kandidati su dužni dostaviti Ijekarsko uvjerenje, da ne postoje zdravstvene smetnje za obavljanje poslova za koje su se kandidovali. u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu na određeno vri jeme u trajanju od I (jedne) godine, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.
VI
Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 (osam) dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu "Oslobođenje”.
VII
Prijavu najavili oglas i traženu dokumentaciju u zatvorenoj koverti, kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu:
Javno preduzeće "Komunalno'’ Breza 71370 Breza
Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom oglasu sa naznakomUPrijava na javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od I (jedne) godine, pozicija broj
-NE OTVARATI”
VIII
Javno preduzeće "Komunalno’" Breza neće kandidatima vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
Broj: 1064; 18 Direktor
Breza, 09.04.2018. godine. Hadžiahmetović Enver, dipl. ing. maš.
Minimalna stručna sprema:Osnovna škola
Potrebno radno iskustvo:jedna godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare