Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.02.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Psiholog

- dana
Poslodavac:
JU Gimnazija obala
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
16.02.2019.

O poslu

Opis radnog mjesta: Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo
Ulica Obala Kulina bana broj 3
71000 Sarajevo
Te./fax 033 214-960

Na osnovu člana 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17), člana 3.i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/17), člana 189. Pravila Javne ustanove GIMNAZIJA OBALA Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27751-2/19 od dana 24.1.2019. godine i Odluke Školskog odbora, broj: 07- 334/19 od 6.2.2019. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019. godini

i to:

c) psiholog ....1 izvršilac, 20 sati sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure , do povratka radnice sa funkcije pomoćnika direktora, a najdalje do 31.08.2019.godine;Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, revidiranim Nastavnim planom i programom za gimnazije od 26.8.2016.g., dopunom Nastavnog plana i programa za srednje škole od 12.9.2018.g., Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i aktima Škole, kako slijedi:


- za poziciju pod c): završen Filozofski fakultet,VII stepen, Odsjek za psihologiju – diplomirani psiholog ili profesor psihologije i pedagogije ili profesor pedagogije i psihologije, odnosno završen odgovarajući ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa (minimalno 240 ETCS bodova) ili odgovarajući ekvivalent akademskih naučnih i stručnih zvanja u skladu sa Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanjaObavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:

a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, (adresom stanovanja, brojem telefona i e-mail adresom), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže na javni konkurs,
b) Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa), a za poziciju pod a) kandidati su dužni dostaviti i dokaz o poznavanju francuskog jezika, nivo B1/B2 evropskog referentnog okvira.

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170 Zakona o upravnom postupku FBiH (“Sl.novine FBiH” br. 2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata. Po konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.

Javni konkurs ostaje otvoren (osam) 8 dana od dana objavljivanja, u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 8.2.2019.godine.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti najkasnije sa danom 16.2.2019.godine putem poštanske službe ili lično u zatvorenoj koverti na protokol škole radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati, na adresu:

Javna ustanova GIMNAZIJA OBALA Sarajevo
Ul. Obala Kulina bana broj 3
71000 Sarajevo,
sa naznakom „Prijava na javni konkurs za poziciju ______/ ne otvarati – otvara Komisija“.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave se neće uzeti u razmatranje.

U obavijesti o rezultatima konkursa kandidati koji nisu izabrani biće upoznati sa načinom i vremenom preuzimanja svoje dokumentacije.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare