Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.11.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor/nastavnik srpskog jezika - pripravnik

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna škola Stevan Nemanja
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Dragaljevac Gornji
Rok prijave:
16.11.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Prijem profesora - OŠ ,,Stevan Nemanja” Dragaljevac Gornji

OPIS RADNOG MJESTA

2. Profesor ili nastavnik srpskog jezika ....... za 5 časova sedmično na određeno radno vrijeme do 31.08.2018. godine – pripravnik.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 104. 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/2017) i člana 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidat prilaže sljedeća
dokumenta:

I-Opšti uslovi
Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih (original izvoda iz MKR-ih izdat poslije 01.09.2010. godine važi trajno) ili ovjerenom kopijom lične karte;
Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon iz-vršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostav-ljanja djeteta, polnog, i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

II-Posebni uslovi
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog prog-rama;
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na eviden-ciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalid-sku zaštitu o utvrđenom statutusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Repub-like Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalid-sku zaštitu o utvrđenom statutusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadž-binskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana. Rok za podnošenje prijava se računa od prvog narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i u dnev-nom listu „Glas Srpske“.

Kandidat prijavu na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i do-kazima o ispunjavanju uslova, dostavlja na adresu škole (JU Osnovna škola ,,Stevan Nemanja” Dragaljevac Gornji, 76323 Dragaljevac, sa napomenom ,,Komisija za izbor radnika“ ili lično donosi u sekretarijat škole.

Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjavaju uslove konkursa.
Svi dokumenti koje kandidat dostavi moraju biti ovjerene kopije i neće biti vra-ćene kandidatima.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju u sljedećim terminima:
1.Intervju za radno mjesta, za rad u centralnoj i područnoj školi,
obaviće se: 20.11.2017. godine u 09 časova, u centralnoj školi u Dragaljevcu Gornjem.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju.
Izbor radnika će se izvršiti nakon intervjua sa članovima komisije i bodovanja u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14)
Izabrani kandidat dostavlja ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposob-nosti za rad sa učenicima naknadno, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od šest mjeseci).
Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o Odluci o prijemu u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke.
Za sve dodatne informacije obratite se na telefon škole 055/373-362, ili lično u vremenu od 800 - 1300 časova.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare