Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Profesor/ica njemačkog jezika

- dana
Poslodavac:
U Srednja škola primijenjenih umjetnosti
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
15.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 123. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17), člana 168. Pravila Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo člana 117, saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj 11-34-24110-11-2/17 od 10.12. 2017. godine i odluke Školskog odbora koja je donesena na sjednici Školskog odbora dana 28.12.2017.godine, Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika/ca za popunu upražnjenih radnog mjesta, na određeno vrijeme, a najdalje do 31.08.2018.godine

1. Profesor/ica njemačkog jezika, 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najdalje do
31.08. 2018. godine.
Potrebna stručna sprema za radno mjesto :
VSS – VII stepen ili II ciklus studija ( strukovni nastavnički smjer )
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole.

Uz prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti:
- Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata,
tačnom naznakom na poziciju na koju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz
prijavu na konkurs;
- Diplome /svedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa).
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko
osiguranje;
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim
poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri
mjeseca);
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,
napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućo,j ili predhodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u
skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja
odgajatelja,profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim
školama i domovima učenika;
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice
odlikovanja; člana porodice poginulog,umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog
vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbranbeno-oslobodilačkom ratu sa
područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu
ostavrivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci);
h) Osobe koje imaju ststus po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored
rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i
uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne
starije od šest mjeseci);
i) Potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na
osnovu člana 169-170.Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju, ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Kriterij, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”broj:35/17).
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte na adresu: JU SREDNJA ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SARAJEVO, Gimnazijska 11. 71000 Sarajevo, sa naznakom – “Za javni konkurs / ne otvarati – otvara Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nakon prijema obavijesti o rezultatima konkursa kandidati koji nisu izabrani obavezni su preuzeti svoju dokumentaciju u sekretarijatu škole u roku od 10 dana.

Javni konkurs je objavljen u dnevnim novinama 03.01.2018. godine
Napomena: Javni konkurs ostaje otvoren do 15.01.2018.godine.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare