Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.06.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik - sa završenim pravnim fakultetom

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
25.06.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i te Odluke o potrebi prijema i angažovanja pripravnika visoke stručne spreme u Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine broj: 15-03/34-2-1387/2018 od 06.06.2018. godine, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine objavljujeJAVNI OGLAS

za prijem pripravnika visoke stručne spreme u

Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine1/01 pripravnik - sa završenim pravnim fakultetom - jedan (1) izvršilacOpis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva od jedne (1) godine, u svrhu polaganja stručnog upravnog ispita.

Opći uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete koji su sadržani u odredbi člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) , a to su:

- da ima navršenih 18 godina života;

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

- da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Posebni uvjeti:

Pored navedenih općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- završen pravni fakultet - visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;

- aktivno znanje engleskog jezika;

- poznavanje rada na računaru;

- da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine i više nakon stečene visoke stručne spreme.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

Vrsta i period angažamana: ugovor o radu u trajanju od jedne godine.

Mjesto rada: Banja Luka

Potrebni dokumenti koje je kandidat obavezan dostaviti u ovjerenoj fotokopiji ili originalu su:

- Prijava sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom);

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa (original ili ovjerena kopija);

- Original ili ovjerena kopija - diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, odnosno nostrifikovane diplome u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini (kada strana diploma mora biti nostrifikovana);

- Dokaz o poznavanju rada na računaru, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom za rad na računaru ili ovjerenom kopijom iz indeksa;

- Dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika, što dokazuju potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom stranih jezika ili ovjerenom kopijom iz indeksa;

- Dokaz da nema ostvaren radni staž više od jedne (1) godine nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starijom od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime, podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, o zaposlenju, stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registriran u podacima matične evidencije PIO/MIO (ovjerene kopije ne starije od 15 dana) ili izjavom da nema ostvaren radni staž više od jedne godine ovjerenom od strane nadležne službe;

- Izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine ovjerena od strane nadležne službe.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koji su blagovremeno podnijeli urednu i kompletnu prijavu podliježu provjeri znanja koju provodi Komisija za izbor. O mjestu i datumu provjere znanja, kao i načinu izbora, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Napomena za kandidate:

Po završetku izbornog procesa, izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od tri (3) mjeseca) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri (3) mjeseca), jer u suprotnom neće doći do zaključivanja ugovora o radu, odnosno kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

Podnošenje prijava:

Sve tražene dokumente, uz prijavu, treba dostaviti najkasnije do 25.06.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

Kralja Petra I Karađorđevića 83A,

78000 Banjaluka

sa naznakom ''Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme''Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.DIREKTOR

Arif Nanić
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare