Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.08.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Prijem Nastavnika u JU SC Nikola Tesla

- dana
Poslodavac:
JU SŠC Nikola Tesla
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Vukosavlje
Rok prijave:
16.08.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: JU SŠC “NIKOLA TESLA” VUKOSAVLjE

OMLADINSKA BB

74 470 VUKOSAVLjE

KONKURS

za prijem nastavnika

I - Na određeno vrijeme , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi:

1. Profesor njemačkog jezika..............2 časa sedmično (1 izvršilac), do kraja nastavne godine,

2. Diplomirani pravnik....................2 časa sedmično (1 izvršilac), do kraja nastavne godine,

3. Profesor stručne grupe predmeta za zanimanje

kozmetički tehničar (estetska njega – 2 časa,

kozmetologija -2 i praktična nastava – 6 časova sedmično)....10 časova sedmično (1 izvršilac), do kraja školske godine

4. Profesor likovne umjetnosti za nastavne predmete - estetsko-korektivna kozmetika i estetika struke........................... 4 časa sedmično (1 izvršilac), do kraja školske godine

5. Doktor medicine za nastavne predmete - Fizikalna medicina, anatomija i fiziologija, dermatologija ....................... 8 časova sedmično (1 izvršilac), do kraja školske godine,

6. Profesor fizike.............................................. 4 časa sedmično (1 izvršilac), do kraja školske godine,

7. Diplomirani mašinski inženjer za mašinsku grupu predmeta (prakt. nastava - 4. stepen (6 časova) +2 časa teorijske nastave).............. 8 časova sedmično (1 izvršilac) , do kraja nastavne godine

8. Profesor matematike ili diplomirani ekonomista za nastavni predmet privredna matematika................................... 2 časa sedmično (1 izvršilac), do povratka radnice sa javne funkcije, a najkasnije do kraja nastavne godine.

9. Profesor biologije .......................................... 4 časa sedmično (1 izvršilac), do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 31.12.2018. godine

II – Na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 31.8.2019. godine, potreban nastavnik bez radnog iskustva - pripravnik za nastavni predmet:

1. Matematika....................................... 18 časova sedmično – puna norma (1 izvršilac)

Uslovi

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:01/16) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/2016) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i to:

1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti

2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

3. Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Napomena:

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali imaju jednu godinu radnog staža u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Za radna mjesta pod rednim brojem 3, 4, 5 i 6 ukoliko ne bude prijavljenih kandidata koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi ili kandidata koji nemaju položen stručni ispit ali imaju jednu godinu radnog staža u struci, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju radnog iskustva – pripravnici.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca),

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci (dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uvjerenje o neosuđivanosti, kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati su obavezni na prijavi navesti sve dokumente koje dostavljaju uz prijavu.

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:102/2014 i 42/2016).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 20.8.2018. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla”, Ul. Omladinska bb, 74470 Vukosavlje, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS za radno mjesto _______________”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare