Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.08.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Prijem 6 radnika

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Veselin Masleša
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Foča
Rok prijave:
16.08.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: 1.Nastavnik demokratije i ljudskih prava - na određeno vrijeme, od dana prijema do 31.08.2019.godine, 1 izvršilac na nepunu radnu normu od 3 časa neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;
2.Nastavnik engleskog jezika - na određeno vrijeme, od dana prijema do 31.08.2019.godine, 1 izvršilac na nepunu radnu normu od 6 časa neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;
3.Nastavnik geografije - na određeno vrijeme, od dana prijema do 31.08.2019.godine, 1 izvršilac na nepunu radnu normu od 2 časa neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;
4.Nastavnik u specijalnom odjeljenju-defektolog - na određeno vrijeme, od dana prijema do 31.08.2019.godine, 1 izvršilac na 1/2 radne norme, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;
5.Nastavnik razredne nastave - 2 izvršioca:
-1 izvršilac na neodređeno vrijeme, na punu radnu normu, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;
-1 izvršilac određeno vrijeme, od dana prijema do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, na punu radnu normu, sa radnim iskustvom - položen stručni ispit;
6.Voditelj produženog boravka, - na određeno vrijeme, od dana prijema do 30.06.2019.godine , 3 izvršioca na punu radnu normu, sa radnim iskustvom- položen stručni ispit;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:
a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;
b) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz člana 2. 3, i 6. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15 i članom 13. stav 6. Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 51/11, 19/12, 77/12 i 81/12).

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:
1.Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6.aprila 1992.godine, BiH i Republici Srbiji);
2.Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
3.Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;
4.Uvjerenja o državljanstvu;
5.Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa
učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.
U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona ( po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.
Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a po kriterijima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.
Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

1.Za prosječnu ocjenu tokom studiranja - dokument u formi dodatka diplomi koji
sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2.Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica - dokument u formi
uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi zatraženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);

3.Za dužina radnog staža – dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od
ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
- vrsta posla;
- stepen stručne spreme i
- dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i Škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:
-Testiranje kandidata, dana 21.08.2018. godine, sa početkom u 08:00 časova,
-Intervju sa kandidatima, dana 21.08.2018. godine, sa početkom u 11:00 časova.

*** Napomena: Za radno mjesto nastavnika razredne nastave prvi kandidat sa rang liste biće primljen u radni odnos na neodređeno vrijeme, a drugi na određeno do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*** Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare