Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.08.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Prevoditelj

- dana
Poslodavac:
Direkcija za evropske integracije
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
BiH
Rok prijave:
25.08.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: U skladu sa zaključcima Vijeća ministara usvojenim na 110. sjednici održanoj 31.07.2017. godine, na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH o odobravanju višegodišnjeg projekta „Podrška procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine“ za period od 2015. do 2017. godine (Službeni glasnik BiH, broj 101/15), Direkcija za evropske integracije BiH raspisuje:POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PREVOĐENJE ODGOVORA NA PITANJA IZ UPITNIKA EVROPSKE KOMISIJE NA ENGLESKI JEZIKDirekcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH poziva sve zainteresovane prevodioce da dostave prijave i iskažu interes za prevođenje odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije na engleski jezik.1. PREDMET POZIVA

Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo je analitički instrument kojeg Evropska komisija koristi kako bi ocijenila spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju sa EU. Prevođenje odgovora na pitanja iz Upitnika na engleski jezik je veoma bitna faza, jer će od kvaliteta ovih prevoda uveliko zavisiti i mišljenje Evropske komisije. Budući da je Direkcija za evropske integracije (u daljnjem tekstu: Direkcija) zadužena da koordinira i organizuje prevođenje odgovora na engleski jezik, Direkcija ovim putem poziva sve zainteresovane prevodioce da se prijave na ovaj poziv. Na osnovu dostavljenih prijava Direkcija će kreirati listu prevodilaca koji su zainteresirani za učešće u realizaciji ovog važnog projekta.2. OPŠTI USLOVI POZIVA

Prijavu mogu dostaviti svi prevodioci sa odgovarajućim kvalifikacijama i to prema uslovima iz ovog poziva, odnosno prema uputstvima iz tačke 4 ovog poziva.

Zainteresovani prevodioci svoju prijavu sa traženom dokumentacijom trebaju dostaviti u pisanom obliku, lično ili poštom preporučeno najkasnije do 25.08.2017.godine na adresu:Direkcija za evropske integracije BiH
Đoke Mazalića 5
71 000 Sarajevo
sa naznakom
„Poziv na iskazivanje interesa za prevođenje odgovora na Upitnik EK“


3. SADRŽAJ USLUGA PREVOĐENJA NA ENGLESKI JEZIK

Usluge prevođenja podrazumijevaju prevod teksta na engleski jezik u skladu s opštim načelima i zahtjevima kvalitete profesionalnog prevođenja koji su propisani međunarodnim standardom ISO 17100. Prevedeni tekst podliježe kontroli kvaliteta u skladu s pravilima koja će biti precizirana u pojedinačnim ugovorima o djelu. Tekstovi za prevod će biti preuzimani iz posebnog Informacionog sistema. Svaki prevedeni odgovor na pitanje prevodilac će unositi u Informacioni sistem u skladu sa instrukcijama Direkcije. Izuzetno, u slučaju problema sa radom Informacionog sistema, prevodi će biti dostavljani putem elektronske pošte.

Podnosioci prijave na ovaj poziv moraju imati računar, pristup internetu, adresu e-pošte i tekst procesor koji je kompatibilan sistemu Direkcije (verzija ne starija od MS Word 2010), a što dokazuju izjavom koja je sastavni dio Prijave – obrazac iz Priloga 1. Svi prevedeni dokumenti 2 predstavljaju vlasništvo Direkcije, te ih prevodioci ne smiju neovlašteno koristiti, niti saopštavati trećim licima.4. UPUTSTVA ZA PODNOSIOCE PRIJAVE

Direkcija će prihvatiti i ocijeniti sve prijave koje budu pripremljene i dostavljene u skladu sa ovim pozivom i uputstvima navedenim u nastavku poziva.

Svi podaci koje dostave podnosioci prijava će biti korišteni samo za potrebe iz ovog poziva i zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

Prijavu za poziv na iskazivanje interesa za prevođenje odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije na engleski jezik mogu podnijeti svi prevodioci, državljani Bosne i Hercegovine, za koje ne postoji pravna prepreka i koji nisu u sukobu interesa za obavljanje predmetnog posla po važećim propisima Bosne i Hercegovine.4.1. Sadržaj prijave

Potpuna prijava treba sadržavati sljedeće dokumente:

Popunjenu i potpisanu prijavu na Poziv - Obrazac 1.
Popunjen i potpisan obrazac za biografiju prevodioca - Obrazac 2.
Ovjerenu kopiju diplome odgovarajućeg fakulteta (završen studij engleskog jezika, VII stepen ili završen najmanje prvi ciklus Bolonjskog sistema školovanja).
Dokaze o prevodilačkom iskustvu (potvrde ili preporuke krajnjeg korisnika usluge prevođenja kojima se dokazuje najmanje pet godina iskustva u prevođenju sa jezika u službenoj upotrebi u BiH na engleski jezik i/ili obrnuto). Napomena: preporuke i potvrde agencija za prevođenje se neće uzimati u obzir.
Ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu.


5. OCJENJIVANJE PRIJAVA

Nakon isteka roka za podnošenje prijava, Direkcija će formirati posebnu Komisiju koja će sačiniti listu prevodilaca koji ispunjavaju uslove iz Poziva. Nakon formiranja preliminarne liste, Komisija će pozvati sve prevodioce sa liste na testiranje, a bodove će dodjeljivati prema sljedećim kriterijumima:

a) Rezultati testiranja (16-30 bodova)

Komisija će provesti testiranje svih prevodilaca koji zadovoljavaju uslove propisane u ovom pozivu. Kandidati čije prijave budu prihvaćene biće elektronskom poštom obaviješteni o načinu i datumu testiranja. Rezultati testiranja su odlučujući pri odabiru kandidata za pružanje usluga koje su predmet ovog poziva. Maksimalan broj bodova na testu je 30, a minimalan 16. Kandidati koji ostvare 15 ili manje bodova na testiranju bit će isključeni iz daljnjeg postupka selekcije.

b) Prevodilačko iskustvo (2-10 bodova)

Komisija će posebno bodovati godine iskustva u prevođenju sa jezika u službenoj upotrebi u BiH na engleski i/ili sa engleskog jezika. U zavisnosti od broja godina iskustva bodovanje je sljedeće:

5-7 godina prevodilačkog iskustva – 2 boda

8-10 godina prevodilačkog iskustva – 5 bodova

11-15 godina prevodilačkog iskustva – 7 bodova

Više od 15 godina prevodilačkog iskustva – 10 bodovaMinimalan ukupan broj bodova (rezultati testiranja + prevodilačko iskustvo) koji kandidat mora ostvariti da bi bio angažovan za usluge prevođenja je 18.

Nakon testiranja i sabiranja bodova, Direkcija će formirati listu prevodilaca koji će biti angažovani u skladu sa potrebama i dinamikom posla počevši od prvorangiranog prevodioca. Kako bi bio osiguran kvalitet prevoda, Direkcija će prilikom dodjeljivanja posla voditi računa o dnevnoj prevodilačkoj normi koja iznosi 5 prevodilačkih kartica. Prevodiocima koji se izjasne da će u toku prevođenja koristiti neki od prevodilačkih alata (eng. CAT - Computer-Assisted/Aided Translation Tools), kao što su SDL Trados, Wordfast ili neki drugi alat koji je kompatibilan sa SDL Tradosom - verzija 2014 do 2017, biće dodijeljena dodatna tri boda. Po završetku posla ti prevodioci će biti obavezni da Direkciji dostave i prevodnu memoriju nastalu u procesu prevođenja.6. VISINA NAKNADE ZA USLUGE PREVOĐENJA

Visina naknade za pružanje usluga prevođenja odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije biće utvrđena posebnom odlukom.7. OSTALE NAPOMENE O POZIVU ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Za više informacija o Upitniku EK, kao i o prirodi tekstova koji će se prevoditi na engleski jezik, prevodioci mogu pogledati sljedeći link:http://www.dei.gov.ba/dei/direkcija/sektor_strategija/Upitnik/default.aspx?id=16753&la ngTag= bs-BASvi zainteresovani podnosioci prijava za poziv na iskazivanje interesa mogu zatražiti pojašnjenja i tumačenja vezana uz poziv radnim danom od 10:00 do 14:00 sati, pozivom na broj 033/255-006 ili putem elektronske pošte: prevodi@dei.gov.ba, zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijave.

Poziv se objavljuje na službenoj Internet stranici Direkcije za evropske integracije www.dei.gov.ba i putem obavještenja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Vrsta posla:honorarni posao

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare