Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.05.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Porodična medicina - viši asistent

- dana
Poslodavac:
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
30.05.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj:
42/13-prečišćeni tekst i 13/15) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata
Univerziteta u Sarajevu br: 01-3166/17. godine
UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET
RASPISUJE
KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA
NASTAVNICI ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET
1. Oblast: Pedijatrija – nastavnik u sva zvanja, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena
najviše do 50 %
VIŠI ASISTENTI ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET:
2. Oblast: Oftamologija- viši asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena najviše do 50 %
3. Oblast: Infektivne bolesti- viši asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena najviše do
50 %
4. Oblast: Fizijatrija i rehabilitacija – viši asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena
najviše do 50 %
5. Oblast: Interna medicina - viši asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena najviše do
50 %
6. Oblast: Radiologija i nuklearna medicina - viši asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog
vremena najviše do 50 %
7. Oblast: Porodična medicina - viši asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena najviše
do 50 %
USLOVI ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA:
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat
ispunjava uslove iz člana 89. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statuta
Univerziteta u Sarajevu.
Minimalni uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja su:
1. Asistent: odgovarajući univerzitetski stepen - doktor medicine sa najmanje 360 ECTS
bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5
2. Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij)
3. Docent: naučni stepen doktora nauka u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada
objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti,
4. Vanredni profesor: naučni stepen doktora nauka u datoj oblasti, proveden najmanje
jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u
priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh, kao što je
projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docent, te mentorstvo
najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija.
5. Redovni profesor: naučni stepen doktora nauka u datoj oblasti, proveden najmanje
jedan izborni period u zvanju vanredni profesor, najmanje osam naučnih radova
objavljenih u priznatim publikacijama, najmanje dvije objavljene knjige, sve nakon
stjecanja zvanja vanredni profesor, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za
stepen drugog i trećeg ciklusa studija.
Posebni uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja su:
1. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 1. moraju dostaviti
dokaz da su položili specijalistički ispit iz oblasti Pedijatrije
2. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 2. moraju dostaviti
dokaz da su položili specijalistički ispit iz oblasti Oftamologije
3. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 3. moraju dostaviti
dokaz da su položili specijalistički ispit iz oblasti Infektologije
4. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 4. moraju dostaviti
dokaz da su položili specijalistički ispit iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije
5. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 5. moraju dostaviti
dokaz da su položili specijalistički iz oblasti Interna medicina
6. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 6. moraju dostaviti
dokaz da su položili specijalistički ispit iz oblasti Nuklearne medicine
7. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 7. moraju dostaviti
dokaz da su položili specijalistički ispit iz oblasti Porodične medicine
Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih
uslova, kao i dokaze o ispunjavanju minimalnih uslova, i to:
1. Kraću biografiju (CV) u elektronskoj i štampanoj formi,
2. Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), programe javno
predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
3. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa
predviđeni,
4. Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj
formi), kao i same radove i knjige,
5. Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom
oblasti,
6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu u skladu sa gore navedenim uslovima,
7. Za asistente/više asistente: Potvrda o poznavanju stranog jezika, prijepis ocjena i
prosjek ocjena u toku studija, te ostalim uslovima koje posjeduju.
8. Spisak dostavljene dokumentacije.
Obrazac prijave na konkurs, sa uslovima za izbor u akademska zvanja, kandidati mogu
preuzeti na Protokolu Fakulteta ili web stranici: www.mf.unsa.ba.
Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija, koje se po okončanju konkursa ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.
Konkurs ostaje otvoren do 30.05.2017. godine.
Prijave slati na adresu: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Čekaluša 90, sa
naznakom ZA KONKURS.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare