Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 24.10.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

4 / 427
01. Pomoćnik ministra za oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik ministra za zbrinjavanje prognanih osoba i izbjeglica, povratak i repatrijaciju - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, te pripremanje, izmjena i dopuna tih propisa iz djelokruga organizacione jedinice; provodi utvrđenu politiku i izvršavanje zakona i drugih propisa u nadležnosti Odjeljenja; utvrđuje metodologiju izrade informacija, analiza i izvještaja iz nadležnosti Odjeljenja; vršenje najsloženijih poslova koji se odnose na stanje i pojave, a naročito u sprovođenju politike u izvršavanju zakona i drugih propisa iz djelokruga organizacione jedinice; utvrđivanje prijedloga poslova iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi za godišnje i tromjesečne planove rada, davanje uputstava i usklađivanje rada u okviru organizacione jedinice; učestvuje u izradi nacrta uputstava i drugih provedbenih akata iz oblasti rada organizacione jedinice; obezbjeđivanje zakonitog, blagovremenog i stručnog vršenja poslova u organizacionoj jedinici; stara se za provođenje zakonskih akata, kao i akata Skupštine i Vlade Kantona koji se odnose na rad Ministarstva iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, te sudjeluje u pripremanju prijedloga rješenja i nacrta akata iz svoje oblasti; učestvuje u planiranju potrebnih sredstava za materijalno zbrinjavanje korisnika socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom; stara se o izvršavanju akata Vlade Tuzlanskog kantona i nadležnosti Odjeljenja; radi odgovore na poslanička, pitanja organa i pravnih lica iz oblasti rada organizacione jedinice i prijedloge izvještaja o radu Ministarstva iz djelokruga organizacione jedinice; objedinjavanje i usmjeravanje rada organizacione jedinice; pruža izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu i raspoređuje im poslove po potrebi; odgovoran je za radnu disciplinu u organizacionoj jedinici i preduzima mjere za pokretanje postupka protiv prekršitelja radne discipline; odobrava, u opravdanim slučajevima, izlazak u toku rada službenicima i namještenicima organizacione jedinice; ostvaruje neophodnu saradnju i koordinaciju sa pomoćnikom ministra za rad i zapošljavanje, pravne, opće i ekonomske poslove kod izvršavanja poslova stručnog savjetnika za ekonomsko-finansijske poslove i mlađeg samostalnog referenta za bazu podataka i statistiku - tehničkog sekretara, a koji se odnose na oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom; radi i druge poslove koje mu odredi ministar.
02.Opis poslova: utvrđuje prijedlog poslova iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi, godišnje i tromjesečne planove rada, davanje uputstava i usklađivanje rada u okviru organizacione jedinice; provodi utvrđenu politiku i izvršavanje zakona i drugih propisa u nadležnosti Odjeljenja; utvrđuje metodologiju izrade informacija, analiza i izvještaja iz nadležnosti Odjeljenja; obezbjeđuje zakonito, blagovremeno i stručno vršenje poslova u organizacionoj jedinici; učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa iz oblasti rada odjeljenja, utvrđuje prijedlog izvještaja o radu odjeljenja, kao i planove rada odjeljenja; vrši najsloženije poslove koji se odnose na stanje i pojave u sprovođenju politike i izvršavanju zakona i drugih propisa iz djelokruga odjeljenja; vrši stalne kontakte sa organizacijama i udruženjima koja predstavljaju povratnike, razmjenjuje podatke sa svim implementatorima projekata povratka za lica koja su obuhvaćena projektom, a trenutno borave na području Tuzlanskog kantona ili lica koja trebaju da se vrate u zone povratka na području Tuzlanskog kantona; koordinira aktivnosti sa nadležnim službama u općinama Tuzlanskog kantona i općinama Republike Srpske u koje se vrši povratak Bošnjaka i Hrvata, a koji su privremeno bili smješteni na području Tuzlanskog kantona; sačinjava godišnji i tromjesečni plan rada iz domena rada Odjeljenja; sačinjava periodične analize o stanju zbrinjavanja u individualnom smještaju i u kolektivnim centrima; prati korištenje planiranih sredstava za zbrinjavanje u individualnom i kolektivnom smještaju, izrađuje metodologiju i standarde za formiranje, razvoj i održavanje banke podataka, analizira podatke i vrši njihovu publikaciju; vrši kontrolu utroška sredstava koja se transferiraju drugim nivoima u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta; vodi računa o racionalnosti utroška sredstava, obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen - fakultet društvenog smjera ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - društvenih nauka,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen - fakultet društvenog smjera ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - društvenih nauka,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca, neće se uzeti u razmatranje,
2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde / uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba ),
3.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar upravePortali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare