Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.11.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik ministra za kulturu

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
30.11.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, Ministarstvo prosvjete i kulture, raspisuje Javni konkurs za upražnjeno radno mjesto: Pomoćnik ministra za kulturuOpis poslova:Organizuje, rukovodi i koordinira radom Resora; planira, analizira i predlaže budžet za kulturu na nivou Republike Sršske; sarađuje sa Odjeljenjem za finansijsko-planske i računovodstvene poslove i predlaže ministru realokacije budžetskih stavki iz oblasti kulture; informiše ministra i traži saglasnost u vezi svih aspekata vezanih za kulturu i umjetnost; koordinira i dogovara rad stručnih službi u vezi sa pitanjima iz domena kulture; supotpisuje akte iz djelokruga rada Resora; učestvuje u definisanju vizije, misije i politike, ciljeva i strategije Ministarstva; učestvuje u definisanju strategijskih planova i programa rada Ministarstva; koordinira u otklanjanju uzroka i nedostataka u strategiji razvoja kulture; definiše organizuje i koordinira aktivnosti na izvršavanju planova Resora; radi na razvoju i uvođenju savremenih sistema, metoda i tehnika u oblasti kulture; obezbjeđuje saradnju sa ustanovama kulture; obezbjeđuje potrebne uslove za racionalno korišćenje ljudskih kapaciteta radi postizanja produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti u Resoru i u ustanovama kulture čiji je osnivač Republika; daje stručna uputstva i smjernice za rad neposrednih saradnika u rješavanju zadataka iz oblsti kulture; prati i analizira realizaciju projekata i zadataka u Resoru i u republičkim ustanovama kulture čiji je osnivač; kontroliše poštovanje radne discipline u Resoru; daje ocjenu rada svakog stručnog saradnika pojedinačno; odgovara za korišćenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa u oblasti kulture. U dogovoru sa ministrom priprema prijedloge u vezi sa učešćem, predstavljanjem Republike Srpske prema međunarodnoj zajednici i na nivou Bosne i Hercegovine; obavlja i druge poslove po nalogu ministra. Za svoj rad odgovara ministru.Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik I kategorijeOpšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.
Posebni uslovi:VII stepen stručne spreme; naučna oblast: prirodne nauke, društvene nauke, humanističke nauke, inženjerstvo i tehnologija, medicinske i zdravstvene nauke ili poljoprivredne nauke; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; poznavanje jednog stranog jezika.Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);
uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;
lične karte ili pasoša;
dokaza o poznavanju jednog stranog jezika.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:
diplome o završenoj školskoj spremi;
uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;
uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
dokaza o poznavanju jednog stranog jezika.
Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare