Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 25.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik ministra u Sektoru za raseljene osobe, povratnike, izbjeglice, readmisiju i dijasporu

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
25.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica


06 - 998/17
-Pomoćnik ministra u Sektoru za raseljene osobe, povratnike, izbjeglice, readmisiju i dijasporu - 1 ( jedan ) izvršilac


Opis poslova: Rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 24. Pravilnika:Osnovnim organizacionim jedinicama (sektorom, inspektoratom i kabinetom ministra) neposredno rukovode pomoćnici ministra, glavni federalni inspektor i šef Kabineta i u rukovođenju imaju slijedeća ovlaštenja: organizuju vršenje svih poslova iz nadležnosti osnovne organizacione jedinice kojom rukovode, da raspoređuju poslove na službenike i namještenike, da utvrđuju prioritet u obavljanju poslova i zadataka, da daju upute za rad i nadziru rad službenika i namještenika i koordiniraju rad u okviru osnovne organizacione jedinice, da predlažu poslove i zadatke za godišnji program rada Ministarstva, da utvrđuju periodične planove rada i osiguravaju njihovu realizaciju, da pripremaju izvještaj o radu Ministarstva iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovode, da osiguravaju zakonitost, stručno i blagovremeno obavljanje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice, da redovno (svakodnevno, sedmično i mjesečno) upoznaju Ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice i da predlažu Ministru preduzimanje određenih mjera, radi rješavanja postojećih problema u organizacionoj jedinici, radi pravilnog i blagovremenog vršenja, svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode, i odlučuju o pitanjima za koje su ovlašteni posebnim rješenjem Ministra.
Neposredno vrši sljedeće poslove: učestvuje u izradi Strategije za realizaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, Strategije reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i dijaspori Bosne i Hercegovine, Strategije neprofitnog-socijalnog stanovanja u Bosni i Hercegovini i drugih strategija koje tretiraju ovu oblast. Učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti raseljenih osoba, povratnika, izbjeglica, reintegraciji povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, neprofitnog-socijalnog stanovanja i priprema protokole i memorandume o zajedničkoj saradnji sa dijasporom. Učestvuje u izradi trogodišnjeg strateškog plana, godišnjeg plana rada, plana povratka i godišnjeg izvještaja o radu sektora i ministarstva, pripremi zakona i drugih propisa iz oblasti rada Sektora i Ministarstva. Vrši koordinaciju i poslove sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fondom za povratak BiH, entitetskim ministarstvima, kantonima, općinama, udruženjima, nevladinim organizacijama, donatorima, dijasporom, UNHCR-om i odborima za povratak Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prati realizaciju programa, unosa i obrade podataka u baze, izradu analiza, informacija i izvještaja ostvarenih u oblasti povratka, sudjeluje u pripremi donatorskih konferencija, kampanja, javnih poziva, prati ostvarivanje zaštite prava raseljenih osoba i povratnika, prati utrošak sredstava, vrši i druge poslove koje mu odredi ministar.
Visina pripadajuće netto plaće: 1.795,50 KM

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ETC bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke,ekonomski, fakultet političkih nauka, mašinski ili drugi fakultet društvenog ili tehničkog smjera
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- stručni upravni ispit.


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO


sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare