Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

6/965


Pomoćnik ministra u Sektoru za rad i zapošljavanje - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 28.stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. Pomoćnici ministra u rukovođenju sektorom za koji su zaduženi ovlašteni su da vrše najsloženije poslove i zadatke iz nadležnosti sektora, a posebno da: raspoređuju poslove i zadatke na službenike i namještenike; utvrđuju prioritet u obavljanju poslova i zadataka; pružaju stručnu pomoć u radu i nadziru rad službenika i namještenika; koordiniraju rad u okviru sektora; predlažu poslove i zadatke za godišnji program rada Ministarstva; utvrđuju periodične planove rada i osiguravaju njihovu realizaciju; pripremaju izvještaje o radu Ministarstva iz djelokruga sektora kojim rukovode; osiguravaju zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje svih poslova iz nadležnosti sektora; redovno (svakodnevno, sedmično i mjesečno) upoznaju ministra Ministarstva o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora; predlažu ministru preduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema u sektoru radi pravilnog i blagovremenog vršenja svih poslova iz nadležnosti sektora kojim rukovode. U vršenju ovlaštenja pomoćnici ministra dužni su postupati po svim nalozima i zahtjevima ministra i izvještavati ga o poduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama. Pomoćnici ministra za svoj rad i rad sektora kojim rukovode neposredno odgovaraju ministru u skladu sa zakonom, drugim propisom i Pravilnikom o onutrašnjoj organizaciji. Neposredno vrši sljedeće poslove: izrađuje prednacrte i nacrte zakona iz oblasti rada, radnih odnosa, sigurnosti i zdravlja na radu i zapošljavanju i drugih propisa i općih akata, kao i izmjenu i dopunu tih propisa; izrađuje elaborate, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti rada, radnih odnosa, sigurnosti i zdravlja na radu i zapošljavanju, kao i projektnih zadataka iz ovih oblasti; obezbjeđuje provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti rada, radnih odnosa, sigurnosti i zdravlja na radu i zapošljavanja i posljedice koje mogu nastati u tim oblastima; priprema i poduzima odgovarajuće mjere, radnje i postupke na otklanjanju štetnih posljedica; stara se o usklađenosti propisa sa prihvaćenim konvencijama MOR-a; radi na usklađivanju entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.890,00 KM.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili upravne struke
- pet godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 1. i 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare