Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik ministra u Sektoru za korištenje zemljišta na federalnom nivou

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Arhitektura, Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
21.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12),a na zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Agencija za državnu službu Federacije BiH objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
06 / 985


01. Pomoćnik ministra u Sektoru za korištenje zemljišta na federalnom nivou - 1 (jedan) izvršilac


01.Opis poslova: pomoćnik ministra rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 20. Pravilnika i neposredno vrši slijedeće poslove: osnovnim organizacionim jedinicama neposredno rukovode pomoćnici ministra i u rukovođenju imaju slijedeća ovlaštenja: raspoređuje poslove i radne zadatke na šefove unutrašnjih organizacionih jedinica ili ako nemaju unutrašnjih organizacionih jedinica direktno na službenike ili namještenike; daju upute za rad, nadziru rad službenika i namještenika, koordinaruju rad između unutrašnjih organizacionih jedinica; predlažu poslove i radne zadatke za godišnji plan rada ministarstva, utvrđuju periodični plan ministarstva i obezbjeđuju njihovu realizaciju; pripremaju izvještaj o radu iz djelokruga rada osnovne organizacione jedinice kojom rukovode; osiguravaju zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka; upoznaju ministra sa stanjem i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode i predlažu ministru mjere za prevazilaženje postojećih problema. U vršenju ovlaštenja iz stava 1. ovog članka pomoćnici ministra dužni su postupiti po svim nalozima i zahtjevima ministra i izvještavati ga o preduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama; prati stanje u oblasti korištenja zemljišta na federalnom nivou te predlaže i učestvuje u izradi stručnih podloga za izradu zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti korištenja zemljišta; daje uputstva za izvršavanje zakona, drugih propisa iz oblasti korištenja zemljišta; afirmira poduzete aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje upotrebe zemljišta u okviru evropskih i internacionalnih tijela i organizacija; priprema analize, izvještaje, informacije iz oblasti korištenja zemljišta iz nadležnosti Federacije; prezentira nadležnim tijelima i instituacijama zaključke, preporuke i dokumente regionalnih i evropskih tijela nadležnih za upotrebu zemljišta, s ciljem uključivanja Federacije u što veći broj regionalnih projekata i vrši i druge poslove koje odredi Ministar.
Visina pripadajuće neto plaće: 1.889,50 KM


Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.
- VSS - VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, arhitektonski ili građevinski fakultet
- položen stručni ispit
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSSPrijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
b) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog konkursa, u roku od pet dana od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja"
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare