Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 16.11.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik ministra u Sektoru cestovne strukture (m/ž)

- dan
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija - finansije - osiguranje, Građevinarstvo i geodezija
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
16.11.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
2 / 536

- Pomoćnik ministra u Sektoru cestovne strukture – 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: rukovodi sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 35. pravilnika
(neposredno rukovodi sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti
sektora, raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja
poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora
kojim rukovodi, redovno upoznaje federalnog ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova
iz nadležnosti sektora, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, izvršava poslove po nalogu ministra i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem) i neposredno vrši najsloženije poslove
iz nadležnosti sektora, i to: prati primjenu Zakona o cestama Federacije BiH, podzakonskih akata i
drugih zakona koji se odnose na ovu oblast; organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora;
raspoređuje poslove na državne službenike i daje upute o načinu izvršavanja poslova; osigurava
blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora; redovno izvještava
federalnog ministra o stanju i problemima u oblasti kojom rukovodi i predlaže mjere za njihovo
rješavanje; priprema izvještaje i programe rada iz nadležnosti sektora; priprema izvještaje vezane za
koordinaciju sa međunarodnim institucijama vezano za projekte iz oblasti cestovne infrastrukture;
priprema analize i izvještaje u vezi sa stanjem na cestama i zaštiti cesta; priprema izvještaje i vrši
analizu vezano za utjecaj cestovne infrastrukture na sigurnost prometa; obavlja i druge poslove po
nalogu ministra

Visina pripadajuće neto osnovne plaće iznosi: 1. 795,50 KM.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH,
kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
građevinski ili ekonomski fakultet
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene VSS

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za
državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena
kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000
Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatraće se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita, gube pravo na učešće u
daljoj konkursnoj proceduri, o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja
pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se informišu o postignutim
rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne
dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet
dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su
postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o
ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita
općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ – prečišćeni tekst, broj: 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u
Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom :
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija“
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni
obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2.
ovog konkursa, neće biti razmatrane.
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:osnovno
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare