Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 21.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik direktora u Odjeljenju Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Tuzlanski i Posavski kanton
Rok prijave:
21.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine


01-705/17


02. Pomoćnik direktora u Odjeljenju Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton - 1 (jedan) izvršilac


02. Opis poslova: Rukovodi Odjeljenjem i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 16. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine: da raspoređuju poslove i zadatke na državne službenike i namještenike, da utvrđuju prioritet u obavljanju poslova i zadataka, da daje upute za rad i nadzire rad državnih službenika i namještenika i koordinira rad u okviru Odjeljenja, da predlaže poslove i zadatke za godišnji program rada Agencije, da utvrđuju periodične planove rada i obezbjeđuje njihovu realizaciju, da pripremaja izvještaje o radu Agencije iz djelokruga Odjeljenja, da osigurava zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, da redovno (svakodnevno, sedmično i mjesečno) upoznaje direktora Agencije o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi i da predlaže direktoru preduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema u Odjeljenju radi pravilnog i blagovremenog vršenja svih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovodi. U vršenju navedenih ovlaštenja pomoćnik direktora dužan je postupati po svim nalozima i zahtjevima direktora Agencije i izvještavati ga o preduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama.

Pomoćnik direktora za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom rukovodi neposredno odgovara direktoru Agencije, u skladu sa zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Pomoćnik direktora neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Odjeljenja i to: izrađuje godišnji i mjesečni plan rada, izrađuje godišnji i mjesečni izvještaj o radu Odjeljenja, predlaže mjere za unaprijeđenje rada Odjeljenja, prati propise iz oblasti zapošljavanja državnih službenika, inicira izmjenu postojećih zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti radnih odnosa, stara se o blagovremenom objavljivanju javnih konkursa, nadzire i koordinira proces zapošljavanja, priprema analitičke izvještaje o procesu zapošljavanja, sačinjava plan vršenja revizije radnih mjesta državnih službenika, priprema analitičke izvještaje iz evidencije o izvršenoj reviziji i vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.638,00 KMUslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:


Za poziciju 02:

- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke;
- stručni upravni ispit,
- najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
1) Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti svim odjeljenjima Agencije ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u svim odjeljenjima Agencije ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure o čemu neće biti pismeno obavješten.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH,
ODJELJENJE ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OBUKU I FINANSIJSKE POSLOVE
ulica Kulovića broj 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Agenciji za državnu službu FBiH
broj: 01-34-8-705/17"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Posavski kanton regija, Tuzlanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Poznavanje rada na računaru:dobro
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare