Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
18.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalne uprave policije, Agencija za državnu službu Federacije
BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog
službenika u Federalnoj upravi policije

6 / 1108
SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU
-Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora – 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: Rukovodi i organizira rad Sektora i odgovoran je za blagovremeno, zakonito, stručno i pravilno izvršavanje poslova iz djelokruga Sektora, daje zadatke i usmjerava rad službenika u Sektoru, vodi poslove koji se odnose na unutrašnje
funkcioniranje i usklađivanje rada administracije, neposredno organizira i ostvaruje saradnju Sektora s drugim organima u okviru nadležnosti, inicira izradu, izmjenu i dopunu normativnih akata i općih akata, stara se o njihovoj zakonitoj primjeni; utvrđuje
metodologiju izrade informacija, analiza izvještaja i mišljenja iz djelokruga Sektora, učestvuje u izradi programa rada Sektora; nadzire, usmjerava i kontrolira rad svih djelatnika u okviru poslova koja obavljaju, analizira i prati rješavanje u prvostepenom upravnom postupku, proučava i prati određene informacije, vrši analize u odnosu na
pojedine segmente iz nadležnosti Sektora, upoznaje direktora Uprave policije o stanju i problemima u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Sektora, koordinira aktivnostima na poslovima i zadacima iz nadležnosti Sektora, neposredno učestvuje u
najsloženijim predmetima iz nadležnosti Sektora, učestvuje u izradi materijala o kadrovskoj popunjenosti i njenoj strukturi, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sektora.


Pripadajuća osnovna neto plaća 1.527,75 KM.


Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VSS - VII - stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dipoloma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS


Napomena: Prije postavljenja na navedeno radno mjesto, za izabranog kandidata, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 54/04 i 12/09), izvršiti će se sigurnosne provjere za pristup tajnim podacima i kandidat kod kojeg se
utvrdi sigurnosna smetnja neće biti primljen u radni odnos u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka.


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski
Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su
postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog
obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 – prečišćeni tekst).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnoj upravi policije ”

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare