Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 01.06.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik direktora - glavni republički inspektor rada

- dana
Poslodavac:
Agencija za državnu upravu RS
Kategorija:
Državna služba i uprava, Građevinarstvo i geodezija, Pravo
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
01.06.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 31. i 32, stav 1. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljanje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S

za upražwena radna mjesta

I - 1. Republička uprava za inspekcijske poslove

1.1. Pomoćnik direktora - glavni republički poljoprivredni inspektor 1 izvršilac

1.2. Pomoćnik direktora - glavni republički inspektor rada 1 izvršilac

1.3. Šumarski inspektor 1 izvršilac

1.4. Poljoprivredni inspektor 1 izvršilacII Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od osamnaest (18) godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.III Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VSS - 240 EC­TS bodova (Euro­pe­an cre­dit tran­sfer system), diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja, diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo ili diplomirani inženjer poljoprivrede za biljnu proizvodnju, diplomirani inženjer poljoprivrede za vodoprivredne melioracije, diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju ili diplomirani inženjer agroekonomije, pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja od čega najmanje dvije (2) godine na poslovima inspektora, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, vozačka dozvola B kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VSS - 240 EC­TS bodova (Euro­pe­an cre­dit tran­sfer system), diplomirani pravnik, diplomirani inženjer zaštite na radu, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer elektroenergetike, diplomirani inženjer elektroenergetike i automatike ili diplomirani inženjer hemijske tehnologije, pet (5) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje dvije (2) godine na poslovima inspektora, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, vozačka dozvola B kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

VSS - 240 EC­TS bodova (Euro­pe­an cre­dit tran­sfer system), diplomirani inženjer šumarstva, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, vozačka dozvola B kategorije.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

VSS - 240 EC­TS bodova (Euro­pe­an cre­dit tran­sfer system), diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja, diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za voćarstvo i vinogradarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za biljnu proizvodnju, diplomirani inženjer poljoprivrede za vodoprivredne melioracije, diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju ili diplomirani inženjer agroekonomije, tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, vozačka dozvola B kategorije.
Vrsta posla:stalni radni odnos
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:IV

Opis poslova, status i kategorija za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumijeva razgovor - intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36, stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vla­dars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86, stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 i 44/15);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;

g) lične karte ili pasoša;

d) dokaza o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Prijave se mogu dostavnjati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb-sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb-sajta obavezan je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- diplome o završenoj školskoj spremi;

- uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

- uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;

- uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

- uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- dokaza o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove na neodređeno vrijeme na radnom mjesti inspektora (radna mjesta označena pod brojem: 1.3. i 1.4.) provešće određeno vrijeme na probnom radu, prema planu i programu koji donosi Republička uprava za inspekcijske poslove.

Probni rad traje 60 dana, a u toku probnog rada kandidat će biti upoznat sa sadržajem poslova i zadataka radnog mjesta, te sa načinom praćenja i ocjenjivanja rezultata rada.

Ukoliko ocjena rada bude zadovoljavajuća, direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove donosi rješenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme, a ukoliko ocjena rada bude nezadovoljavajuća, direktor Uprave će donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa.

VIII

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Nezavisne novine".DIREKTOR

Aleksandar Radeta
Minimalna stručna sprema:Fakultet
Vozačka dozvola:B
Potrebno radno iskustvo:pet godina
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare