Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 15.10.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Policijac

- dana
Poslodavac:
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK
Kategorija:
Policija - Zaštitarske usluge
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
15.10.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 26. stav 3. tačka g) Zakona o unutrašnjim poslovima (Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona broj 13/16), člana 49. Zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 14/06, 5/08 i 3/14), Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika („Službeni glasnik USK“ broj: 11/10), Saglasnosti Premijera vlade USK-a broj 03/1-34-5498-5/17 od 06.09.2017.godine za nastavak procedure prijema policijskih službenika do popune 50 policijskih službenika koliko je Odlukom broj 03/1-34-5498-3/17 od 25.05.2017.godine odobreno, iz razloga što su u već djelimično provedenoj proceduri odabira policijskih službenika ostala još 34 kandidata (slijedi ljekarski pregled, sigurnosne provjere i provjere kroz kaznenu evidenciju za iste) i Rješenja o formiranju Komisije za izbor policijskih službenika u čin policajac broj: 05-04/01-1-34-464/17 od dana 11.09.2017.godine ( u daljem tekstu Komisija za izbor ) r a s p i s u j e:

J A V N I O G L A S
za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije za početni čin “POLICAJAC”

BROJ IZVRŠILACA: Prima se neutvrđen broj policijskih službenika, a sve do popune odobrene kvote od 50 policijskih službenika, koliko je Odlukom broj 03/1-34-5498-3/17 od 25.05.2017. godine odobreno.
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:UVJETI ZA PRIJAVLJIVANJE NA OGLAS:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane članom 46. Zakona o policijskim službenicima Unskosanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 14/06, 5/08 i 3/14), i to:

a) da su državljani BiH,

b) životna dob između 18 i 27 godina,

c) najmanje završen IV stepen školske spreme,

d) da imaju ljekarsko uvjerenje ne starije od 3 mjeseca kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad,

e) da nisu otpušteni iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije,

f) da protiv nje/njega nije pokrenut krivični postupak ili/i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti prometa u skladu sa krivičnim zakonodavstvom,

g) da nije optužen/a od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio/la pojaviti pred Tribunalom.

Pored općih uvjeta, koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika kandidati za prijem moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:

1. da imaju položen vozački ispit “B” kategorije,

2. da polože test općeg znanja,

3. da polože posebni pisani test,

4. da ispune test fizičke sposobnosti,

5. da ispunjavaju uvjet zdravstvene sposobnosti,

6. da ispunjavaju uvjet psihološke sposobnosti,

7. da polože i drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim i

8. da ima dozvoljen pristup tajnim podacima stepena „Povjerljivo”Prije donošenje odluke o izboru kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati bit će predmet sigurnosne provjere shodno utvrđenom stepenu tajnosti za radno mjesto u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH” 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na osnovu odredaba navedenog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere, bit će predložen sljedeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

Kandidati koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu da ispunjavaju opće i posebne uvjete imaju pravo pristupa testiranju, u skladu sa članom 51. Zakona o policijskim službenicima USK i članom 4. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika uključuje sljedeće:

a) test općeg znanja (poznavanje historije i književnosti ) i pisani rad,

b) posebni pisani test (poznavanje propisa koji se primjenjuju na radnom mjestu za koje se kandidat prijavio),

c) test fizičke sposobnosti (ocjena morfološkog statusa i test motoričkih sposobnosti),

d) ljekarski pregled,

e) psihološki pregled, drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.Uz prijavu (obrazac broj 1.) na oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. diplomu o završeno školskoj spremi IV stepena,

4. potvrda ili uvjerenje poslodavca-državnog organa ili institucije da kandidat nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojneslužbe, (za kandidate koji su bili ili su još uvijek zaposleni u državnim organima i institucijama ili vojsci), odnosno ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili iz vojne službe, (za kandidate koji nisu niti su bili uposlenici državnih organa i institucija ili vojske),

5.izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nije optužen/a od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio/la pojaviti pred Tribunalom),

6. uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda ne starije od 3 mjeseca,

7. ovjerena fotokopija vozačke dozvole,

8. potpisana saglasnost za korištenje ličnih podataka u procesu odabira kandidata po Javnom oglasu.Kandidati čije su prijave na Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi

policije za početni čin policajac- 50 izvršilaca objavljen dana 17.06.2017.godine u dnevnoj štampi bile

blagovremene, potpune i koji su ispunjavali opće i posebne uvjete radi pristupanja provjeri stručnih i drugih sposobnosti, uz prijavni obrazac (obrazac broj 2) dužni su priložiti samo slijedeće dokumente:

1. potpisana saglasnost za korištenje ličnih podataka u procesu odabira kandidata po Javnom oglasu

2. uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka ne starije od 3 mjeseca

Navedeni kandidati su dužni popuniti i potpisati prijavni obrazac (obrazac broj 2), te u istome napisati šifru koja im je dodjeljena prilikom provođenja procedure po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije za početni čin policajac- 50 izvršilaca, objavljen dana 17.06.2017.godine u dnevnoj štampi.

Osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, u skladu sa članom 135. Zakona o policijskim službenicima

Unsko-sanskog kantona ne podliježu općim uvjetima iz tačke b., a kao dokaz kojim potvrđuju činjenicu da im je odbijena certifikacija dužni su pored navedene dokumentacije dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. pismenu izjavu kojom dokazuju da im je UN/IPTF odbio certifikaciju,

2. primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojom se potvrđuje odbijanje certifikacije.

NAPOMENA:

Komisija će opći uvijet koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz člana 46. stav 1. tačka f. Zakona o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranje, zadovoljili na ljekarskom pregledu i za koje je izgledno da će biti upućeni za pohađanje osnovne obuke za kadete.

Kandidati nisu obavezni uz prijavu dostaviti ljekarsko uvjerenje, iz razloga što će se ljekarski pregled za kandidate koji uspješno prođu proces testiranja izvršiti u Javnoj ustanovi Zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.

Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove iz ovog oglasa i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju i u prijavnom obrascu naveli sve tražene podatke imaju pravo pristupa testiranju koji u procesu odabira policijskih službenika uključuju sljedeće:a) test općeg znanja (poznavanje historije i književnosti ) i pisani rad,

b) posebni pisani test (poznavanje propisa koji se primjenjuju na radnom mjestu za koje se kandidat prijavio),

c) test fizičke sposobnosti (ocjena morfološkog statusa i test motoričkih sposobnosti),

d) ljekarski pregled,

e) psihološki pregled, drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.

Kandidati koji ne ostvare eliminacioni prag bodova na jednom od testova iz tačke a), b) i c) ili se utvrdi da ne zadovoljavaju kriterije na testovima pod d) i e), isključuju se iz daljeg procesa odabira.

Test općeg znanja obuhvata opće poznavanje historije i književnosti i pisani rad na zadanu temu.

Posebni pisani test sastoji se od poznavanja osnovnih propisa koji se primjenjuju na radnom mjestu za koje se kandidat prijavio, a obuhvataju sljedeće oblasti: Ustavni sistem Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona, Upravno pravo i organizacija organa uprave u BiH, Zakon o unutrašnjim poslovima USK, Zakon o policijskim službenicima USK, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Krivični zakon FBiH, Zakon o krivičnom postupku FBiH, kancelarijsko poslovanje, prava i obaveze iz

radnog odnosa, propisi iz oblasti i sigurnosti saobraćaja na putevima, Zakona o javnom redu i miru, Zakon o prekršajima FBIH, Zakon o zaštiti ličnih podataka, Zakon o zaštiti tajnih podataka, Zakona o javnom okupljanju i Zakon o oružju i municiji.

Pisani rad na zadanu temu (esej) bodovat će se po sljedećim kriterijima: odgovor na zadanu temu, pravopis, izražavanje, urednost i kompozicija teksta.

Prijavni obrazac će biti dostupan kandidatima u sjedištu MUP USK, Ulica 502.Viteške brigade br. 2 Bihać, kao i na web stranici MUP USK „ www.mupusk.gov.ba”.

U slučaju da u dostavljenim podacima, postoje određene nejasnoće koje dovode Komisiju u dilemu oko ispunjavanja nekih propisanih općih i posebnih uslova ovoga Javnog oglasa, Komisija zadržava pravo da službenim putem zatraži o tome odgovarajuće pojašnjenje ili mišljenje nadležnih organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaz.

Spisak propisa sa brojevima službenih glasila u kojima su objavljeni dostupan je na internet stranici MUP USK „ www.mupusk.gov.ba” i na oglasnoj tabli MUP USK.

Objavljivanje zakonom propisanih lista i obavještenja o datumu, vremenu i mjestu testiranja kandidata vršit će se na oglasnoj ploči Uprave policije MUP USK i web stranici MUP USK „ www.mupusk.gov.ba”.

Kandidati koji pristupe testiranju imaju neometan pristup rezultatima svojih testova.

Svaki kandidat može izjaviti žalbu Policijskom odboru u skladu sa članom 53. Zakona o policijskim službencima USK.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima se predaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa neposrednom predajom putem pisarnice MUP USK ili preporučenom poštom na adresu:MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica 502. viteške brigade broj 2
77000 Bihać
sa naznakom
“Komisija za izbor policijskih službenika u čin policajac” NE OTVARATI


Odabrani kandidati pohađaju osnovnu obuku kao kadeti. Međusobne obaveze kadeta i policijskog organa uređuju se posebnim ugovorom.

Komisija za izbor, će se prilikom predlaganja kandidata za pohađanje osnovne obuke za kadete sa liste kandidata koji su uspješno završili testiranje, zadovoljili na ljekarskom pregledu i nemaju sigurnosnih i drugih smetnji, rukovoditi prema stvarnim potrebama policijskog organa, a davajući prednost kandidatima koji imaju prebivalište u općinama sa izraženim većim potrebama za prijem policijskih službenika.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Trajanje osnovne obuke iznosi 8 mjeseci, a po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje ukupno 12 mjeseci.

Kandidati koji supješno završe osnovnu obuku za kadete bit će raspoređeni u organizacionim jedinicama Uprave policije MUP-a USK-a prema stvarnim potrebama a u cilju održavanja operativnosti organa.

Javni oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Minimalna stručna sprema:Srednja škola
Vozačka dozvola:B
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare