Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 30.11.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pedagog/psiholog

- dana
Poslodavac:
JU Osnovna škola Harmani II
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Bihać
Rok prijave:
30.11.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
JU OSNOVNA SKOLA "HARMANI II”
BIHAĆ
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
THE UNA-SANA CANTON
PUBLIC INSTITUTION PRIMARY SCHOOL “HARMANI II”
BIHAĆ
JU Osnovna škola “Harmani II”, Ul. Ešrefa Kovačevića bb, Bihać 77000, Bosna i Hercegovina
Tel: 037 220-198, E-mail: harmani_2@hotmail.com
ŠKOLSKI ODBOR
Broj: 101/16
Dana: 21.11.2016. godine
Na osnovu člana 155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona“, broj: 05/04 od 05.05.2004. godine), te saglasnosti Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona broj: 10-34-12207-2/16 od 12.10.2016.godine, a
slijedom Upute Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a od 21.11.2016. godine
Školski odbor na sjednici održanoj dana 21.11.2016. godine,
P O N I Š T A V A
Konkurs objavljen u listu ''Oslobođenje'' dana 01.11.2016. godine
Poništava se Konkurs raspisan za obavljanje poslova ''Psiholog'', objavljen u listu ''Oslobođenje''
dana 01.11.2016. godine, zbog neusaglašenosti Pravilnika o sistematizaciji poslova JU OŠ ''Harmani
II'' Bihać sa Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje ( ''Sl. glasnik USK-a'' broj: 12/12,
14/13 i 14/16) uslijed čega su pogrešno objavljeni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju za
obavljanje poslova.
Istovremeno Školski odbor raspisuje:
KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos
1. ''PEDAGOG-PSIHOLOG'' ili ''PSIHOLOG'', 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati
sedmično),na neodređeno vrijeme.
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:
 Diplomirani pedagog-psiholog- VII/1 stepen stručne spreme ili diploma visokog obrazovanja
prvi ili drugi ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja,
 Diplomirani psiholog- VII/1 stepen stručne spreme ili diploma visokog obrazovanja prvi ili
drugi ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja.
Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni dostaviti slijedeće dokumente (original ili ovjerena
kopija):
 Kraća biografija sa adresom stanovanja i brojem telefona,
 Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),
 Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 Diploma o završenom školovanju,
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
JU OSNOVNA SKOLA "HARMANI II”
BIHAĆ
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
THE UNA-SANA CANTON
PUBLIC INSTITUTION PRIMARY SCHOOL “HARMANI II”
BIHAĆ
JU Osnovna škola “Harmani II”, Ul. Ešrefa Kovačevića bb, Bihać 77000, Bosna i Hercegovina
Tel: 037 220-198, E-mail: harmani_2@hotmail.com
Prednost pri izboru kandidata imaju osobe proglašene tehnološkim viškom u skladu sa Pravilnikom
kojim se definiraju kriteriji za proglašavanje tehnološkog viška.
Prioritet pod jednakim uslovima ostvaruju osobe u skladu sa članom 22. Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih porodica (Službeni glasnik USK-a br. 3/05, 1/09, 29/12) , kao i osobe u
skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa
djecom ( Službene novine F BiH br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti
civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Unsko-sanskog kantona ( Službeni glasnik USK-a br.
5/00 i 7/01).
Kandidati su dužni dostaviti dokaze kojima dokazuju prioritete pri zapošljavanju i ostale posebne
uslove koji se boduju i to:
 Uvjerenje/ potvrda o radnom stažu na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i
profilu koji se traži konkursom,
 Uvjerenje/ potvrda o periodu čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje
nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
 Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,
 Dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih
porodica,
 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Prijave i original dokumente ili ovjerene kopije slati poštom na adresu: JU Osnovna škola “Harmani
II” Bihać, Ešrefa Kovačevića b.b. Bihać, sa naznakom ''prijava na konkurs'', u roku od 8 dana od dana
objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati/kinje koji odgovaraju uslovima konkursa bit će pozvani na intervju.
Izabrani kandidat/kinja dužan je prije stupanja na posao dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje
da se protiv nje/ga ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
____________________________________
/ Ibrahimpašić Admir, dipl. komparativista
i diplomirani bibliotekar/
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Unsko-sanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare