Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2016. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pedagog/ica škole

- dana
Poslodavac:
JU OŠ Hrasno, Sarajevo
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
08.12.2016.

O poslu

Opis radnog mjesta: BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JU OSNOVNA ŠKOLA „HRASNO“

Na osnovu člana 75. I 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16), članova 3. I 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 3/16 i 33/16), Izmijenjene saglasnosti broj: 11-34-24649-24-1/16 od 05.10.2016. godine i Saglasnosti broj: 11-34-30872-2/16 od 04.11.2016. godine Ministsrstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Odluke Školskog odbora raspisuje se

K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti - 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017. godine
2. Nastavnik/nastavnica razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017. godine
3. Radnik/radnica na održavanju čistoće – 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017. godine
4. Pedagog/ica škole - 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017. godine
5. Nastavnik/nastavnica građanskog obrazovanja - 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017. godine
6. Nastavnik/nastavnica katoličkog vjeronauka - 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017. godine
7. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja - 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2017. godine
8. Nastavnik/nastavnica razredne nastave - 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do povratka uposlenice sa porodiljnog odsustva, a najdulje do 31.08.2017. godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa , kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole.

Uz prijavu za javni konkurs , kandidati su obavezni dostaviti slijedeće dokumente (kopija):
- Diplomu /svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi (za poziciju 3. OŠ)
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
- kraća biografija sa adresom stanovanja i brojem telefona

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (kopija)
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje/ potvrda o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
- uvjerenje / potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje,
- uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži konkursom,
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja,
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
- uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom,
- dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica,
- pozitivna preporuka prethodnog poslodavca.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom,a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Kriteriji , procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 03/13 i 33/16).

U slučaju da se utvrdi da je kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor škole je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang-liste u skladu sa članom 17. Stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je dužan dostaviti uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove ne starije od 6 mjeseci , te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, odnosno do 08.12.2016. godine.
Tražene dokumente dostaviti na adresu: JU OŠ „Hrasno“ Sarajevo, / Prijava za javni konkurs za prijem zaposlenika/ ul. Porodice Ribar br.2, 71000 Sarajevo

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od mjesec dana.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare