Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 13.01.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Općinski javni pravobranilac

- dan
Poslodavac:
Općina jablanica
Kategorija:
Državna služba i uprava, Pravo
Mjesto rada:
Jablanica
Rok prijave:
13.01.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (Sl. novine FBiH br. 34/03), člana 29. Zakona o javnom pravobranilaštvu HNK ( Sl. novine HNK broj 8/99,3/04 i 11/08), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), člana 18. Odluke o osnivanju Općinskog javnog pravobranilaštva (Službeni glasnik Općine Jablanica, broj 1/98, 2/00, 3/03, 4/05, 2/07 i 8/16) i Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju Konkursa za imenovanje Općinskog, javnog pravobranioca Općine Jablanica od 29.12.2016.g., objavljuje seKONKURS za imenovanje Općinskog javnog pravobranioca Općine Jablanica


OPIS UPRAŽNJENJE POZICIJE:

Općinski javni pravobranilac Općine Jablanica obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Jablanica, njenih organa i drugih tijela koja se finansiraju iz općinskog Budžeta, ili u odnosu na njih Općina obavlja osnivačka prava, daje pravna mišljenja u postupku donošenja opštih akata i drugih propisa kojim se uređuju imovinsko-pravni odnosi, zaštita vlasništva Općine Jablanica, upravlja radom Općinskog javnog pravobranilaštva, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:I OPĆI USLOVI:

1. da je stariji od 18 godina,

2. da je državljanin Bosne i Hercegovine ,

3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine ),

5. da nije osuđivan za krivično djelo odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična djela koja ga čine nedostojnim dužnosti pravobranioca.II POSEBNI USLOVI:

da je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim tijelima ili pravnim poslovima u drugim državnim tijelima, preduzećima i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje dvije godine, koji je radeći u tim tijelima i pravnim licima stekao ugled pravnog stručnjaka i koji posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe pravobranioca,
da nije član političke stranke niti sudionik u aktivnostima političkih stranaka,
da nema privatni interes koji utiče ili može uticati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju funkcije pravobranioca, u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
Općinski javni pravobranilac imenuje se na period od 4 godine.

Uz prijavu, kandidati su obavezni priložiti kraću biografiju sa adresom i kontakt-telefonom, i sljedeću dokumentaciju: uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci), dokaze o stručnoj spremi, položenom pravosudnom ispitu i radnom iskustvu, izjavu da nema smetnji iz tačke 3. i 4. Općih uslova.

Napomena: Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nevođenju krivičnog postupka ( ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na dužnost.

Ovaj konkurs objaviće se u “ Službenim novinama FBiH”, dnevnom listu “Dnevni avaz“, i «Službenom glasniku Općine Jabalnica“ i Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba).

Pozivamo zainteresovane kandidate da podnesu prijavu u roku od 15 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od deset (10) dana nakon isteka roka za podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Kovertirane prijave sa traženom dokumentacijom, sa naznakom «Konkurs za Općinskog javnog pravobranioca» - ne otvaraj, podnose se lično putem Šalter sale ili šalju poštom preporučeno na adresu:Općina Jablanica
Općinski načelnik
Ul. Pere Bilića br. 25
88 420 Jablanica


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Vrsta posla:rad na određeno vrijeme
Regija:Hercegovačko-neretvanski kanton regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Potrebno radno iskustvo:dvije godine
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare