Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 31.01.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Oblast: Interna medicina - nastavnik u sva zvanja

- dana
Poslodavac:
Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Kategorija:
Nauka i obrazovanje
Mjesto rada:
Sarajevo
Rok prijave:
31.01.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta: Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-9011/17 od 27.12.2017. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET
RASPISUJE
KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA
NASTAVNICI ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET

Oblast: Interna medicina - nastavnik u sva zvanja, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena najviše do 50%

USLOVI ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA:
Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statuta
Univerziteta u Sarajevu.

Minimalni uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja su:
1. Asistent: odgovarajući univerzitetski stepen - doktor medicine sa najmanje 360 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5
2. Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij), odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta
3. Docent: naučni stepen doktora nauka u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti,
4. Vanredni profesor: naučni stepen doktora nauka u datoj oblasti, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u
priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docent, te mentorstvo
najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija.
5. Redovni profesor: naučni stepen doktora nauka u datoj oblasti, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanredni profesor, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, najmanje dvije objavljene knjige, sve nakon stjecanja zvanja vanredni profesor, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa i trećeg ciklusa studija.

Posebni uslovi za izbor u naučnonastavna zvanja su:
1. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkama Konkursa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 moraju dostaviti dokaz da su u radnom odnosu sa priznatom nastavnom bazom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
2. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkama Konkursa 13. moraju dostaviti dokaz da su u radnom odnosu sa ustanovom koja ima sporazum o
izvođenju nastave sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu
3. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 5. moraju dostaviti dokaz da su položili specijalistički ispit iz Opšte hirurgije i subspecijalistički iz Dječije hirurgije ili ispit iz usmjerene specijalizacije iz oblasti/predmeta ili modula za koji se bira.
4. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 6 moraju dostaviti dokaz da su položili specijalistički ispit iz Opšte hirurgije i subspecijalistički iz Abdominalne hirurgije ili ispit iz usmjerene specijalizacije iz oblasti/predmeta ili modula za koji se biraju.
5. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 7. moraju dostaviti dokaz da su položili specijalistički i subspecijalistički ili ispit iz usmjerene specijalizacije iz oblasti Nuklearna medicina.
6. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 8. moraju dostaviti dokaz da su položili specijalistički ispit i subspecijalistički ispit iz Interne medicine, ili ispit iz usmjerene specijalizacije iz oblasti/predmeta ili modula za koji se biraju (Pneumoftiziologija)
7. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 9. moraju dostaviti dokaz da imaju položen specijalistički i subspecijalistički ili ispit iz usmjerene specijalizacije iz oblasti ili predmeta Pedijatrija
8. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 10. moraju dostaviti dokaz da su položili specijalistički ispit iz Interne medicine i subspecijalistički ispit Kardiologije ili ispit iz usmjerene specijalizacije iz oblasti/predmeta ili modula za koji se bira
9. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 12. moraju dostaviti dokaz da su položili specijalistički ispit iz oblasti/predmeta Hirurgija ili modula za koji se biraju - Ortopedija
10. Kandidati koji konkurišu za izbor u naučnonastavna zvanja pod tačkom 13. moraju dostaviti dokaz da su položili specijalistički ispit Obiteljske/Porodične medicine

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih uslova, kao i dokaze o ispunjavanju minimalnih uslova, i to:
1. Kraću biografiju (CV) u elektronskoj i štampanoj formi,
2. Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), programe javno predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
3. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni,
4. Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), kao i same radove i knjige,
5. Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti,
6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu u skladu sa gore navedenim uslovima,
7. Dokaz o zasnovanom radnom odnosu sa priznatom nastavnom bazom MFUNSA,
8. Za više asistente: Dokaz o završenom stepenu drugog ciklusa studija (magisterij), odnosno integriranom ciklusu studija, potvrda o poznavanju stranog jezika, dokaz o
provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta, te ostalim uslovima koje posjeduju.
9. Spisak dostavljene dokumentacije.
Obrazac prijave na konkurs, sa uslovima za izbor u akademska zvanja, kandidati mogu preuzeti na Protokolu Fakulteta ili web stranici: www.mf.unsa.ba.
Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija, koje se po okončanju konkursa ne vraćaju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.
Konkurs ostaje otvoren do 31.01.2018.godine.

Prijave slati na adresu: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Čekaluša 90, sa
naznakom ZA KONKURS
Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Kanton Sarajevo regija

O zaposleniku

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare