Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.boljiposao.com.
Ovaj oglas je istekao 12.12.2017. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Notarski pomoćnik

- dana
Poslodavac:
Kaznenopopravni zavod Banjaluka
Kategorija:
Državna služba i uprava
Mjesto rada:
Banja Luka
Rok prijave:
12.12.2017.

O poslu

Opis radnog mjesta: Raspisuje se Konkurs za izbor notarskog pomoćnika za notarske kancelarije sa službenim sjedištem u Banjaluci:
notara Delić Milenka – broj notarskih pomoćnika 3,
notara Baštinac Steve – broj notarskih pomoćnika 1,
notara Bilbija Nedeljke – broj notarskih pomoćnika 1,
notara Gerdijan Gordane – broj notarskih pomoćnika 2,
notara Golić Gorana – broj notarskih pomoćnika 3,
notara Gvozden Slobodanke – broj notarskih pomoćnika 1,
notara Ivelić Slade – broj notarskih pomoćnika 2,
notara Malešević Zorana – broj notarskih pomoćnika 3,
notara Marić Biljane – broj notarskih pomoćnika 1,
notara Stupar Danice – broj notarskih pomoćnika 2,
notara Šubarić Milana – broj notarskih pomoćnika 1;


Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:
Za notarskog pomoćnika može biti izabrano lice koje je svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojno ugleda djelatnosti notarskog pomoćnika i koje kumulativno ispunjava sljedeće opšte uslove:
da je državljanin Republike Srpske, a što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje kandidat daje na uvid članovima Komisije na intervjuu;
da ima poslovnu sposobnost i opštu zdravstvenu sposobnost, a što dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
da je diplomiralo na pravnom fakultetu:
u Bosni i Hercegovini,
u bivšoj Jugoslaviji, ako je diplomiralo prije 6. aprila 1992. godine,
u nekoj drugoj državi, nakon nostrifikacije diplome od strane nadležnog organa, a što se dokazuje ovjerenom foto-kopijom diplome pravnog fakulteta;
da je položilo pravosudni ispit:
u Bosni i Hercegovini,
u bivšoj Jugoslaviji, ako je taj ispit položilo prije 6. aprila 1992. godine,
u nekoj drugoj državi, nakon priznavanja tog ispita od strane Ministarstva, a što se dokazuje ovjerenom foto-kopijom uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu;
da nije osuđeno za krivično djelo protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, a što dokazuje izjavom kandidata potpisanom na obrascu – prijava za učešće na javnom konkursu;
da nije osuđeno za krivično djelo na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od pet godina ili teža kazna, koje u vrijeme prijave na Javni konkurs još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ i protiv koga nije potvrđena optužnica za ta krivična djela, a što dokazuje uvjerenjem nadležnog suda;
da nije smijenjeno sa dužnosti od strane nadležnih organa zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja ili nesavjesnog rada u službi, a što dokazuje izjavom kandidata potpisanom na obrascu – prijava za učešće na javnom konkursu;
da nije odlukom nadležnog organa razriješeno službe notara, advokata, sudije, tužioca, državnog službenika ili namještenika zbog teže povrede službene dužnosti, a što dokazuje izjavom kandidata potpisanom na obrascu – prijava za učešće na javnom konkursu.

Kriterijumi za izbor kandidata:
Izbor između više kandidata koji ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom vrši se na osnovu kriterijuma koji se odnose na lične i stručne kvalitete svakog kandidata, propisanih Pravilnikom o izboru notarskih pomoćnika, i to:
prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja, što se dokazuje uvjerenjem visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica, što se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen;
socijalni status kandidata:
samohrani roditelj (roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo nad djetetom, čiji je drugi roditelj umro ili nije poznat), što se dokazuje izvodom iz matičnih knjiga,
lice koje prima socijalnu pomoć, što se dokazuje uvjerenjem centra za socijalni rad da je kandidat korisnik usluge socijalne pomoći po osnovu slabog imovnog stanja i činjenice da je žrtva nasilja u porodici;
rezultati ostvareni na intervjuu.
Članovi porodice poginulog ili nestalog borca imaju, pod istim uslovima, prednost u odnosu na ostale kandidate, a navedeni status dokazuju uvjerenjem opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog ili nestalog borca.Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji je objavljen na internet stranici Ministarstva pravde Republike Srpske. Uz prijavu, kandidat podnosi ovjerene foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih uslova za izbor notarskog pomoćnika iz tačke 3. ovog konkursa i kriterijuma iz t. 4. i 5. ovog konkursa.Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata Komisija neće razmatrati, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na Javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže ministru donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.Kandidati koji ispunjavaju uslove ovog konkursa naknadno će biti obaviješteni o terminu održavanja intervjua.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih uslova za izbor notarskog pomoćnika iz tačke 3. ovog konkursa i kriterijuma iz t. 4. i 5. ovog konkursa dostavljaju se lično ili putem pošte, na adresu:Ministarstvo pravde Republike Srpske
Trg Republike Srpske br. 1
78 000 Banjalukasa naznakom: Ne otvarati – prijava na Konkurs – za izbor notarskog pomoćnika za notarsku kancelariju (ime notara), sa službenim sjedištem u (naziv službenog sjedišta).Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva pravde Republike Srpske najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za Konkurs.
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Portali:
boljiposao.com
Pomozite poboljšati BoljiPosao.com Pošaljite nam svoje komentare